Program dela sekcije

Program dela Sekcije za osebna motorna vozila pri TZS za leto 2023

Sekcija za osebna motorna vozila bo kot vsa leta do sedaj delovala na področju sprememb zakonodaje, ki je vezana na avtomobilski sektor in delovala v okviru svojih delovnih skupin, ki bodo opravile v letu 2023 naslednje aktivnosti:


1. Izrabljena motorna vozila

Novi Zakon o varstvu okolja (ZVO-2)

Novi Zakon o varstvu okolja ZVO-2 je bil v mesecu aprilu 2022 sprejet in je trenutno v veljavi vendar v omejeni obliki, ker je bilo na Ustavno sodišče RS vloženih kar nekaj pripomb za zadržanje izvajanja zakona.

Ministrstvo za okolje in prostor nam je v mesecu juniju 2022 posredovalo pojasnilo tako v zvezi z veljavnostjo novega zakona ZVO-2 kot tudi z zadržanjem izvrševanja zakona ZVO-2 s strani Ustavnega sodišča.

a) Predpisani roki in veljavnost zakona ZVO-2

Na ministrstvu se zavedamo, da so predpisani roki v Zakonu o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22, v nadaljnjem besedilu: ZVO-2) glede izdaje podzakonskih predpisov za sistem PRO prekratki, in ne bodo izdani v roku do 13. 7. 2022, kot jih določa četrti odstavek 264. člena ZVO-2. To posledično tudi pomeni, da proizvajalci proizvodov, za katere velja sistem PRO, ne bodo mogli pravočasno vložiti vloge v skladu s prvim in drugim odstavkom 275. člena ZVO-2, saj je podrobnejša vsebina teh vlog (v skladu z ZVO-2) določena šele v podzakonskih predpisih.

Naj še pojasnimo, da v skladu s prvim odstavkom 264. člena ZVO-2 predpisi vlade (torej tudi predpisi za sistem PRO), izdani na podlagi Zakona o varstvu okolja – ZVO-1 ali katerim je bila veljavnost podaljšana z določbami ZVO-1, veljajo do izdaje novih. Za proizvajalce proizvodov, za katere velja sistem PRO, torej velja ureditev na podlagi ZVO-1 (kot do sedaj), vse do izdaje novih podzakonskih aktov na podlagi ZVO-2.

b) Ustavno sodišče Republike zadržalo izvrševanje določenih členov zakona

Ministrstvo tudi pojasnjuje, da je Ustavno sodišče Republike Slovenije izdalo sklep št. U-I-104/22-15 z dne 19. 5. 2022, s katerim je zadržalo izvrševanja tretjega in četrtega odstavka 37. člena, četrtega, petega, šestega, sedmega, osmega, devetega in enajstega odstavka 38. člena, prvega odstavka 40. člena, 41. člena ter prvega, tretjega, četrtega, petega, šestega, osmega in devetega odstavka 275. člena ZVO-2. 

Kot je obrazložilo Ustavno sodišče Republike Slovenije, bo skupno izpolnjevanja obveznosti proizvajalčeve razširjene odgovornosti (PRO), kljub zadržanju izvrševanja izpodbijanih določb ZVO-2, do končne odločitve Ustavnega sodišča RS deloval po pravilih, ki jih je določal ZVO-1. S tem bo zagotovljeno neprekinjeno delovanje sistema PRO, s katerim ne bo praktično onemogočeno ali čezmerno oteženo izvrševanje teh obveznosti (načelo učinkovitosti). Glavna posledica zadržanja izvrševanja bo v tem, da bo prehod iz do sedaj uveljavljenega sistema skupnega izpolnjevanja obveznosti PRO v novi sistem za nekaj časa odložen.

c) Izdaja podzakonskih predpisov s področja sistema PRO

V zvezi z izdajo podzakonski predpisov s področja sistema PRO je potrebno počakati na odločitev Ustavnega sodišča RS, ki odloča o zakonitosti sistema PRO iz ZVO-2. Prav tako na ministrstvu pripravljamo spremembe ZVO-2, predlog sprememb pa bo še v začetku septembra 2022 podan v javno obravnavo. 

V kolikor bo Ustavno sodišče RS že odločilo glede zakonitosti sistema PRO iz ZVO-2, bomo na ministrstvu skušali to vključiti v predvidene spremembe ZVO-2, v nasprotnem primeru pa bomo spremembe sistema PRO reševali kasneje.

Naj vas še seznanimo z dejstvom, da se podzakonski akti s področja sistema PRO pripravljajo in se bodo na koncu dopolnili oziroma uskladili glede na odločitev Ustavnega sodišča RS.

d) Nadaljnji postopki delovne skupine

Na osnovi sprejetega ZVO-2 (Zakon o varstvu okolja - 2), ki je vezan na poglavje »Sistem proizvajalčeve razširjene odgovornosti« smo se proizvajalci – prodajalci  vozil  odločili za možnost samostojnega izpolnjevanja obveznosti

Ker bo novi ZVO-2 spremenil način delovanja obratov bo v nadaljevanju delovna skupina aktivno sodelovala z MOP pri potrebnih spremembah uredbe o razgradnji izrabljenih vozil.

Bistvo novega zakona je v tem, da bo rešil problematiko ustanavljanja podjetji za razgradnjo in predelavo plastike in ostalih odpadkov na način, da bo imelo ministrstvo za okolje in prostor popoln nadzor nad ustanavljanjem podjetji in izdajo obratovalnih dovoljenj in vsako leto posebej zahtevalo tudi poročilo o razgradnji.


2. Davčna zakonodaja

a) Sestanek na Ministrstvu za finance RS

b) Predlog Zakona o infrastrukturi za alternativna goriva in spodbujanju prehoda na alternativna goriva v prometu (EVA 2022-2430-0082)

c) Predlog za spremembo Uredbe o informacijah o varčni porabi goriva in emisijah CO2, ki so na voljo potrošnikom ob nakupu novih osebnih vozil

d) Organizacija brezplačnega seminarja za člane sekcije v okviru TZS o aktualnih spremembah na področju ZVPOT-1 v praksi

Predvidoma v začetku meseca marca 2023 bomo izvedli delavnico na temo uporabnosti ZVPOT-1 v praksi.

e) Organizacija 12. brezplačne TRGOVINKO-VE delovnopravne klepetalnice, ki bo potekala dne 16. 2. 2023 s pričetkom ob 13.00 uri preko spletne aplikacije ZOOM 

12. TRGOVINKO-vo delovnopravno klepetalnico organizira Trgovinska zbornica Slovenije v sodelovanju z Odvetniško družbo Ketler & Partnerji o.p. d.o.o., članico Združenja Karanović.

Program:

a) del: Predstavitev novega Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2)

Predstavitev bosta izvedla partnerka in odvetnica dr. Minu Anamaria Gvardjančič in odvetnik Kevin Rihtar, specialist za področje varstva osebnih podatkov iz Odvetniške družbe Ketler & Partnerji o.p. d.o.o., članico Združenja Karanović.

b) del: Novosti oziroma predvidene novosti s področja delovnopravne zakonodaje ter varnosti in zdravja pri delu

f) Digitalizacija registracijskega postopka, kar je predpogoj za bodočo prodajo na daljavo

g) Uporaba slovenskega jezika v avtomobilih

h) Podnebni zakon (podnebni sklad)

i) NEPN 2.0 - Nacionalni energetski in podnebni načrt 

j) Sodelovanje z novim Ministrstvom za podnebje in energijo

k) Uvedba sistema ETS za promet (vpliv na cene goriva)

l) Možnost trgovanja z emisijskimi certifikati za lastnike električnih vozil po vzoru Nemčije in Avstrije


3. Siva ekonomija – Nadzor avto - odpadov in centrov za razgradnjo izrabljenih vozil

Z uveljavitvijo ZVO-2 (Zakon o varstvu okolja), ki je vezan na poglavje »Sistem proizvajalčeve razširjene odgovornosti« nam bo omogočena tudi večja možnost kontrole konkretnih postopkov razstavljanja izrabljenih vozil in vodenja evidenc starih rezervnih delov, ki so predvideni za nadaljnjo prodajo.


4. Električna vozila 

a) Subvencije za nakup električnih vozil na Eko skladu

Na zadnjem skupnem sestanku pri g. Trajanovu v mesecu oktobru je direktorica Eko Sklada ga. Mojca Vendramin podala informacijo, da za leto 2023 ni predvideno kakršnokoli zmanjševanje sedanjih subvencij za nakup električnih vozil. 

Zato bo potrebno še enkrat nasloviti prošnjo za sestanek pri direktorici Eko Sklada in jih poskušati prepričati, da bo potrebno strategijo spremeniti v kolikor na Eko Skladu želijo povečati prodajo električnih vozil sicer bo v naslednjih letih prišlo še do večjega zastoja pri prodaji teh vozil, saj se kupci ne bodo odločali za nakup teh vozil.

Prizadevali si bomo za ponovno uvedbo Eko subvencij za podjetja, prav tako pa bomo predlagali, da se subvencije ponovno podeljujejo tudi za nakup priključnih hibridov, saj ravno na tem področju Slovenija najmočneje zaostaja za svojimi strateškimi cilji.

b) Ekološka subvencija

Ideja oziroma predlog za uvedbo ekološke subvencije je stara že kar nekaj let vendar  v tem času nismo uspeli prepričati MZI ali MOP oziroma MF, da jo uvedejo zato bomo tudi v letošnjem letu poskušali ponovno. 

V Sekciji ocenjujemo, da imamo na trgu več kot 200.000 vozil, ki imajo motor z notranjim izgorevanjem EURO 1, EURO 2 in EURO 3. 

Za reševanje problematike starega voznega parka predlagamo dodatno ekološko subvencijo, ki bi jo namenila država za nakup 100% električnega vozila ali hibridnega vozila oziroma zamenjavo vozila, ki je starejše od 10 let za novo vozilo. 

Na ta način bi država lahko na dokaj lahek način reševala zamenjavo najbolj spornih vozil, ki so trenutno v uporabi in zelo onesnažujejo okolje.

c) Nacionalna medijska kampanja

d) Boni za preizkus električnega vozila


5. Zakon o varstvu potrošnikov – garancije ZVPOT-1 in Zakon o varstvu osebnih podatkov ZVOP-2

Novi zakon ZVPOT-1 je v lanskem letu stopil v veljavo in se bo začel v praksi vse bolj uporabljati zato bomo v sekciji in tudi TZS aktivno sodelovali z Ministrstvom za gospodarski  razvoj in tehnologijo, da uveljavitev zakona v praksi čimbolj spoznamo. Zato bomo tudi v letošnjem letu skupaj z MGRT organizirali brezplačne delavnice. 

Gre za zelo kompleksen zakon, ki združuje tako zakone o garancijah kot tudi stvarni napaki in po novem dodaja še zakon o spletni prodaji, ki ga stari zakon ni vseboval.

Sekcija za osebna motorna vozila ima svojo delovno skupino in aktivno sodeluje tudi v delovni skupini, ki je zato ustanovljena tudi na TZS in o novostih sproti obvešča vse člane. 

Ravno tako velja tudi za sprejeti  »Novi zakon o varstvu osebnih podatkov«, ki je tudi zelo obsežen in se bo počasi uveljavljal v praksi. Na tem področju pa bomo predvsem sodelovali z Ministrstvom za sodstvo, ki je zakon tudi pripravljal.

 

6. Statistika novih vozil

Sekcija bo tudi v letošnjem letu ponovno preko nove ministrice za infrastrukturo ga. Alenke Bratušek in državnega sekretarja, ki zaenkrat še ni imenovan predlagala pospešitev sprejetja novega pravilnika na Ministrstvu za infrastrukturo. Pravilnik se naj čimprej pripravi, saj je bil »Zakon o motornih vozilih« sprejet že pred dobrimi šestimi leti, sekcija pa ima zaradi nesprejetega pravilnika še vedno težave na področju pridobivanja podatkov o enodnevnih registracijah. 

Drugi problem pa so trenutni podatki o registracijah, ki jih dobivamo od MZI in ne vsebujejo segmenta elektro, ki pa ga nato MZI na svojih OPSI straneh objavi približno peti dan v mesecu. 

Nadalje bo delovna skupina s skrbnikom statističnih podatkov podjetjem INT Ardi d.o.o. pripravila novo segmentacijo prihajajočih modelov posamezne avtomobilske znamke, ki so predvidene za letošnje leto. 

Na področju statističnih podatkov v letu 2022 še vedno nismo uspeli rešiti z MZI naslednje problematike in zato jo bomo poskušali rešiti v letošnjem letu:

a) sprejetje novega pravilnika na Ministrstvu za infrastrukturo - 64. člen zakona o motornih vozilih nam omogoča, da bomo lahko naročili poljuben izpis iz registra registriranih vozil za ceno, ki jo bo določilo ministrstvo za infrastrukturo-minister po internem pravilniku. 

Predlagamo, da se pravilnik čimprej pripravi, saj je bil zakon o motornih vozilih sprejet že pred petimi leti, sekcija pa ima zaradi nesprejetega pravilnika še vedno  težave na področju pridobivanja podatkov o enodnevnih registracijah. 

Na ta način si bomo omogočili, da lahko pridobimo željene podatke o enodnevnih registracijah oziroma odjavah vozil in ostalih željah, ki bi jih imeli člani sekcije za določeno ceno. 

b) glede na vrsto goriva  predlagamo, da MZI oziroma AVP pripravi dodaten stolpec v MRVL na katerem se lahko vozila razdelijo glede na vrsto alternativnih goriv v naslednje skupine: 

a. 100% električno vozilo

b. Hibrid

c. Priključni hibrid

d. Mehki hibrid

c) ne bi bilo slabo, če bi se stanje avto parka pripravljalo kvartalno

d) nerealiziran je tudi sklep s skupnega sestanka delovne skupine za statistiko, da se na MZI predlaga, da dopolnijo nabor podatkov:

Delovna skupina bo predlagala, da se na MZI v bazi podatkov dodajo novi kriteriji, ki bi v statističnih podatkih bolj natančno predstavljali vozila na alternativni pogon.

Sedaj imamo kar nekaj težav pri pripravi teh podatkov za evropsko združenje proizvajalcev ACEA, ker podatki o električnih vozilih in priključnih hibridih niso dovolj razvidni.

Glede na rast trga rabljenih vozil bi bilo potrebno razmisliti tudi o predlogu na MZI, da se v bazi podatkov-MRVL pripravi ustrezen razširjen računalniški program oziroma kriteriji, ki bi omogočali določitev trga rabljenih vozil v RS. 


7. Ostale aktivnosti


Sekretar sekcije

Mirko Fifolt 

Predsednica sekcije

Lidija Ruden Kostrevc