Sporocilo za medije: Novo predsedstvo Sekcije za osebna motorna vozila 2019

Datum objave: Oct 14, 2019 10:33:33 AM

Ljubljana, 31.01.2019

Spoštovani predstavniki medijev,

Sekcija za osebna motorna vozila pri Trgovinski zbornici Slovenije je imela v torek 29.01.2019 svoj redni letni zbor, na katerem je potrdila opravljene aktivnosti v letu 2018 in sprejela Program dela ter finančni plan za leto 2019. 

Novo predsedstvo Sekcije za osebna motorna vozila 

Sekcija je izvolila na osnovi pravil tudi novo predsedstvo, ki šteje tri člane, kot do sedaj. Novi stari predsednik sekcije je ostal za še en enoletni mandat g. Damijan Vuk – direktor Avto Triglava d.o.o.,  podpredsednika sekcije pa sta dosedanji podpredsednik g. Borut Gazvoda – direktor  Opel Slovenija  in novi član predsedstva g. Peter Verčič – direktor Magyar Suzuki Zrt. Podružnica v Sloveniji

Sekcija za osebna motorna vozila pri TZS bo v letošnjem letu, pripravljala mesečno podatke o prodaji vozil in uradno statistiko, aktivno sodelovala z zakonodajno vejo oblasti, spremljala zakonodajo na področju davkov, ki je povezana z avtomobilsko dejavnostjo in sodelovala z evropskim združenjem avtomobilskih proizvajalcev ACEA. 

V sodelovanju z državnimi institucijami in s svojimi delovnimi skupinami bo poskušala reševati v letošnjem letu naslednjo problematiko:

1. Izrabljena motorna vozila – uvedba nadzora nad ravnanjem z izrabljenimi vozili 

V letu 2017 je vlada sprejela dva zakona, ki sta po petnajstih letih rešila problematiko evidenc izrabljenih vozil in sicer Zakon o motornih vozilih, ki rešuje oziroma ukinja izjavo o lokaciji in predpisuje postopek izbrisa izrabljenega vozila iz registra registracij  in Zakon o uvedbi dajatve na odjavljeno vozilo, ki je stopil v veljavo v mesecu aprilu leta 2018 in rešuje izrabljena vozila, ki bodo odjavljena po sprejetju zakona in prisilila lastnike, da bodo poskrbeli za razgradnjo izrabljenega vozila kot predvideva zakon in postopek razgradnje izrabljenih vozil sicer bodo plačali letno dajatev na odjavljeno vozilo. 

Za reševanje dodatnega nadzora nad ravnanjem z izrabljenimi vozili predvsem pri samostojnih obratih pa smo Ministrstvu za okolje in prostor predlagali v prvi fazi spremembo Uredbe.

Konkretno je potrebno spremeniti (2.) odstavek 10. člena Uredbe in sicer (označeno z rdečo barvo):

Potrdilo o uničenju vozila izda zadnjemu imetniku upravljavec obrata za razstavljanje, ki ima za to znamko vozila pooblastilo proizvajalca, ter v katerem bo prevzeto izrabljeno vozilo obdelano v skladu s 16. členom te uredbe. Na podlagi pooblastila upravljavca iz prejšnjega stavka lahko potrdilo o uničenju vozila zadnjemu imetniku na zbiralnem mestu izda zbiralec v imenu upravljavca.

Na ta način bi naredili prvi korak, da zbirni centri – samostojni obrati, ki v tem trenutku nimajo pogodbe z proizvajalci – prodajalci vozil ne bi mogli izvajati službe za razgradnjo izrabljenih motornih vozil dokler se ne bi vzpostavilo pogodbeno razmerje s skupnim izvajalcem načrta ali pa proizvajalcem – prodajalcem vozil.

2. Davčna zakonodaja

1a.  Sprememba metodologije merjenja emisij CO2 pri proizvajalcih vozil - nova  

       WLTP metoda

Možne rešitve

2a. Uvoz okoljsko spornih rabljenih vozil

Možne rešitve

3a. Izredno počasno uveljavljanje električne mobilnosti na slovenskem trgu

Možne rešitve v okviru ZDMV:

4a. Tovorna vozila z dvema vrstama sedežev so obdavčena enako kot športni avtomobili

    

Predlog rešitve

 

5a. Začasno uveden dodatni davek na motorna vozila zavira prodajo vozil nad 2.500 ccm

Učinek dodatnega DMV na prodajo vozil s prostornino motorja nad 2,5 l:

Število registriranih v letih 2010 in 2011 (2 leti pred uvedbo):            1.963

Število registriranih v letih 2013 in 2014 (2 leti po uvedbi):                1.025

Upad prodaje:                                                                                -48%

Predlog rešitve

6a. Ostali pomembni vidiki

V letu 2018 smo se zaradi sprememb načina merjenja izpustov CO2 – ( uveljavitev prehodnega obdobja merjenja emisij in prehod na WLTP vrednosti v letu 2019 ) s pristojnimi službami na  Ministrstvu za okolje in prostor uspeli dogovoriti, da se v prehodnem obdobju do 01.09.2019 ne bo spremenila aktualna uredba ampak bodo imeli uvozniki možnost objave podatkov obeh vrednosti tako NEDC kot tudi WLTP. Zato bo potrebno v drugi polovici letošnjega leta ponovno pripraviti v sodelovanju z MOP osnutek nove uredbe in novega priročnika o informacijah o varčnosti porabe goriva, emisijah CO2 in emisijah onesnaževal zunanjega zraka tudi na portalu www.mojzrak.si s spremenjenimi vrednostmi.

c) Organizacija brezplačnega seminarja za člane sekcije v okviru TZS o aktualnih spremembah na davčnem področju

d) Priprava predloga spremembe zakona o dohodnini (obračunu bonitete) za službena vozila

Ker MF v zadnjih letih ni imelo posluha, da bi spremenili zakon o dohodnini v poglavju, ki govori o bonitetah za službena vozila, smo predlog oprostitve za plačilo bonitete za 100% električna - službena vozila v letu 2017 vključili v strategijo o alternativnih gorivih za katero je bil sprejet tudi triletni akcijski načrt, ki ga je pripravljalo Ministrstvo za infrastrukturo in pri katerem sekcija za osebna motorna vozila tudi aktivno sodeluje. V tem načrtu je za 100% električno službeno vozilo predlagana ukinitev plačila bonitete za službeno vozilo za priključni hibrid pa zmanjšanje na polovico.

e) Priprava predloga spremembe Zakona o davku na dodano vrednost

V strategiji RS za alternativna goriva smo predvideli tudi možnost uveljavljanja vstopnega DDV tudi za osebna vozila na električni pogon (priključna električna vozila). Prizadevali si bomo, da ta ukrep ostane v akcijskem načrtu in se tudi prenese v Zakon o davku na dodano vrednost.

3. Siva ekonomija – Nadzor avto - odpadov in centrov za razgradnjo izrabljenih vozil

V letu 2018 na področju sive ekonomije nismo naredili nobenih nadaljnjih korakov v smislu izboljšanja strategije inšpekcijskih nadzorov s prikritim delovanjem, ker nam to FURS s svojimi inšpekcijskimi organi ni omogočil.

Pobudo zajezitve sive ekonomije in dela na črno bi bilo potrebno razširiti še na dejavnost razstavljanja izrabljenih vozil in avto-odpadov kar v lanskem letu nismo uspeli dogovoriti s pristojnimi organi na FURS.

Sedaj, ko je urejena zakonodaja glede odjave vozila, se bo potrebno fokusirati še na konkretne postopke razstavljanja izrabljenih vozil in vodenja evidenc starih rezervnih delov, ki so predvideni za nadaljnjo prodajo.

Predvsem bi bilo potrebno veliko pozornost posvetiti kontroliranju vstopnega materiala in prodaje le teh. Pri teh postopkih ocenjujemo, da avto-odpadi zaradi zakonskih lukenj, ker ne rabijo voditi evidence vhodnega in izhodnega materiala, na črno brez računa prodajo zelo veliko starih rezervnih delov in na ta način onemogočajo prodajo novih.

Pri tem nam bo potrebna tudi pomoč oziroma sodelovanje s samostojnimi obrati in avto odpadi, ki so pridobili samostojna okoljevarstvena dovoljenja.

4. Električna vozila

Subvencije za nakup električnih vozil so v letu 2018 ostale na istem nivoju kot v letu 2017, ni pa prišlo do sprememb, ki smo jih predlagali na EKO Skladu direktorju g. Šolincu že v letu 2017 in sicer:

V okviru triletnega akcijskega načrta, ki ga je pripravilo Ministrstvo za infrastrukturo na osnovi sprejete Strategije za alternativna goriva so bili predlagani še naslednji ukrepi, ki jih bo potrebno v naslednjih treh letih tudi uresničiti:

5. Zakon o varstvu potrošnikov - garancije

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v lanskem letu še vedno ni pripravilo čistopisa  osnutka novega zakona ZVPOT-1. Gre za zelo kompleksen zakon, ki združuje tako zakone o garancijah kot tudi stvarni napaki in po novem dodaja še zakon o spletni prodaji, ki ga stari zakon ni vseboval. Po naših predvidevanjih ZVPOT-1 pred počitnicami ne bo sprejet, saj je potrebno še zelo veliko usklajevanj zato pričakujemo, da bo za javno razgrnitev zakona preteklo še kar nekaj časa, saj so zadeve očitno ostale nekje v predalu.  Sekcija za osebna motorna vozila ima svojo delovno skupino in aktivno sodeluje tudi v delovni skupini, ki je zato ustanovljena tudi na TZS.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo bo zato tudi v letošnjem letu predvidelo samo nujne spremembe zakona, ki jih je potrebno izvesti zaradi sprememb evropskih direktiv. 

6. Statistika novih vozil

Z novim zakonom o motornih vozilih, ki je bil sprejet v letu 2017 v Državnem zboru smo na področju pridobivanja podatkov o enodnevnih registracijah našli rešitev, ki je sedaj sprejeta. Pomemben za nas je konkretno 64. člen zakona, ki govori o tem, da bomo lahko naročili poljuben izpis iz registra registriranih vozil za ceno, ki jo bo določilo ministrstvo za infrastrukturo-minister po internem pravilniku. Vendar je nastala ponovno težava, da mora sedanji minister-ca za infrastrukturo sprejeti še interni pravilnik, ki bo omogočal naročilo takšnih storitev in predvidel cene storitev.

Sekcija bo v letošnjem letu pospešila sprejetje novega pravilnika na Ministrstvu za infrastrukturo in pisala sedanji ministrici pismo - pobudo, da se pravilnik čimprej pripravi. Na ta način si bomo omogočili, da lahko pridobimo željene podatke o enodnevnih registracijah oziroma odjavah vozil in ostalih željah, ki bi jih imeli člani sekcije za določeno ceno.

Delovna skupina bo glede na sklep, ki ga je sprejela v lanskem letu, da se dvakrat letno v okviru uradne statistike predstavijo tudi številke o tako imenovanih enodnevnih registracijah, nadaljevala z delom in se poskušala čimprej dogovoriti za delovni sestanek na MZI.

Nadalje bo potrebno razmisliti tudi o dodatnih kriterijih, ki bi v statističnih podatkih bolj natančno predstavljala vozila na alternativni pogon.

Mogoče ne bi bilo slabo razmišljati tudi o konkretnih statističnih podatkih – trgu rabljenih vozil, ki se vsako leto povečuje.

7. Slovenski avto leta 2020

V letošnjem letu predlagamo, da se ponovno srečamo z organizatorjem Slovenski avto leta in ugotovimo ali so kake možnosti nadaljnjega sodelovanja s ciljem ponovne organizacije medijskega dogodka na TV, ki bi doprinesel tudi k boljši razpoznavnosti »slovenskega avta leta«, ki je v zadnjih letih v zatonu.

8. Ostale aktivnosti

 

Sekretar sekcije                                                               Predsednik sekcije

Mirko Fifolt                                                                      Damijan Vuk