Sporočilo za medije: Novo predsedstvo Sekcije za osebna motorna vozila

Datum objave: Feb 19, 2020 3:10:17 PM

Ljubljana, 05.02.2020

Spoštovani predstavniki medijev,

Sekcija za osebna motorna vozila pri Trgovinski zbornici Slovenije je imela v torek 28.01.2020 svoj redni letni zbor, na katerem je potrdila opravljene aktivnosti v letu 2019 in sprejela Program dela ter finančni plan za leto 2020.

Novo predsedstvo Sekcije za osebna motorna vozila

Sekcija je izvolila na osnovi pravil tudi novo predsedstvo, ki šteje tri člane, kot do sedaj. Novi predsednik sekcije je postal g. Peter Verčič – direktor Magyar Suzuki Zrt. Podružnica v Sloveniji za enoletni mandat, podpredsednika sekcije pa sta dosedanji predsednik g. Damijan Vuk – direktor Avto Triglava d.o.o. in novi član predsedstva g. Rasto Oderlap – direktor Autocommerce d.o.o.

Sekcija za osebna motorna vozila pri TZS bo v letošnjem letu, pripravljala mesečno podatke o prodaji vozil in uradno statistiko, aktivno sodelovala z zakonodajno vejo oblasti, spremljala zakonodajo na področju davkov, ki je povezana z avtomobilsko dejavnostjo in sodelovala z evropskim združenjem avtomobilskih proizvajalcev ACEA.

V sodelovanju z državnimi institucijami in s svojimi delovnimi skupinami bo poskušala reševati v letošnjem letu naslednjo problematiko:

1. Izrabljena motorna vozila  

Predlog ZVO-1K (Zakon o varstvu okolja), ki je vezan na poglavje »Sistem proizvajalčeve razširjene odgovornosti«

Predlog zakona je pripravilo MOP in ga predstavilo na zadnjem sestanku 4. septembra 2019 pri ministru Zajcu.

Bistvo novega zakona je v tem, da bo rešil problematiko ustanavljanja podjetji za razgradnjo in predelavo plastike in ostalih odpadkov na način, da bo imelo ministrstvo za okolje in prostor popoln nadzor nad ustanavljanjem podjetji in izdajo obratovalnih dovoljenj in vsako leto posebej zahtevalo tudi poročilo o razgradnji. Osnutek zakona je v zaključni fazi (v medresorski obravnavi) in naj bi bil sprejet v prvi polovici tega leta, začel pa bo veljati s 01.01.2022 oziroma 31.12.2021. Do tega datuma pa bo potrebno sprejeti še ostale pod-akte in pravilnike.

Ker bo novi zakon popolnoma spremenil način delovanja obratov bo v nadaljevanju delovna skupina aktivno sodelovala z MOP pri potrebnih spremembah uredbe o razgradnji izrabljenih vozil, ki je trenutno veljavna.

2. Davčna zakonodaja

a) Novi predlog zakona o DMV

Ministrstvo za finance  je 13. januarja 2020 v javno obravnavo posredovalo novi predlog zakona o davku na motorna vozila in 14. januarja 2020 še popravek lestvice za izračun.

Načeloma je novi zakon dobra novica, saj od leta 2021 ne bodo več na voljo emisijske vrednosti preračunane na NEDC, zato bi se začele uporabljati WLTP vrednosti v kombinaciji z obstoječo lestvico. Ker je lestvica zelo progresivna, bi 20% do 25% višje WLTP emisije pomenile preskok za enega do dva davčna razreda in s tem tudi večkratno povečanje davka.

Predlog zakona prinaša precej korenite spremembe. Po novem višina davka ne bo več vezana na vrednost vozila, pač pa bo odvisna le od emisij CO2, moči motorja in emisijskega standarda (EURO 6b, 6c, 6d). Davek se bo izračunal takole: minimalni znesek za razred emisij CO2 + pribitek za vsak gram nad spodnjo mejo emisijskega razreda + minimalni znesek za razred moči motorja v kW + pribitek za vsak kW nad spodnjo mejo razreda + znesek za emisijski standard.

Prednost tega modela je, da znesek DMV ne razkriva več nabavne vrednosti uvoznika, poleg tega nabavna vrednost ne bo več potrebna za konfiguratorje. Z novim načinom bo tudi lažje preprečiti dosedanje goljufije s prirejanjem računov za uvožena rabljena vozila.

Žal zakon ponovno ločuje med dizelskimi in bencinskimi avtomobili, zato so minimumi in pribitki za CO2 za dizelske avte višji.

Električni avtomobili so obdavčeni samo glede na moč motorja, zanje naj bi se uporabljala posebna lestvica.

Dodatnega DMV na avtomobile nad 2.500 ccm naj ne bi bilo več.

MF računa, da bodo s prenovo zakona dobili dodatnih 15 Mio EUR DMV. Če računamo še na DDV – DMV namreč povečuje osnovo za DDV – bo povečanje za cca. 18 Mio EUR.

Novi zakon se naj bi začel uporabljati s 1.1.2021.

Ker ne gre zgolj za spremembo lestvice, pač pa za popolnoma drugačen način obračunavanja davka, bo to seveda tudi velik izziv za naše IT sisteme (konfiguratorje itd….).

  

Časa za pripombe imamo do 14.2.2020.

Predlogi sekcije so sledeči:  

Pripombe bosta podprli tudi sekcija pooblaščenih trgovcev in serviserjev pri GZS in Leasing področje pri Združenje bank Slovenije.

b) Predlog za spremembo uredbe o informacijah o varčni porabi goriva in emisijah CO2, ki so na voljo potrošnikom ob nakupu novih osebnih vozil

Glavni vzrok za potrebo po spremembi uredbe je prehod na nov način merjenja emisij osebnih motornih vozil (WLTP). Ob spremembi bi veljalo odpraviti tudi nekatere nelogičnosti sedanje uredbe, ki resno omejujejo doseganje njenega namena in ki povzročajo velike administrativne obremenitve gospodarstva.

PROBLEMATIČNA PODROČJA TRENUTNO VELJAVNE UREDBE:

PREDLOG:

1. OGLAŠEVANJE:

Pri oglaševanju bi se bilo smiselno omejiti na najnujnejše informacije. To so CO2 in poraba, ker jih zahteva evropska direktiva, črtajo pa naj se neobvezne klavzule. Črta se tudi večina ostalih neobveznih emisij in se jih nadomesti z logotipom mojzrak in navedbo spletne strani mojzrak.si.

Obveza za 20% oglasne površine se spremeni na 10%, pri čemer se črtajo klavzule, ki se nadomestijo z logotipom mojzrak in spletnim naslovom www.mojzrak.si, kjer so dostopne podrobnejše informacije. S tem se omogoči, da bodo okoljske informacije dobro vidne (ker bo manj besedila), za dodatne informacije in druga onesnaževala zunanjega zraka pa bodo potrošniki usmerjeni na kompetentno spletno stran, kjer bodo poleg golih številk dobili še vsa dodatna pojasnila, potrebna za njihovo interpretacijo. Kljub manjšemu deležu oglasne površine bodo podatki bolj vidni, ker ostanejo samo najpomembnejši, s strani EU direktive predpisani podatki.

Tudi televizijski oglasi naj poleg emisij CO2 in porabe (v velikosti črk podnapisov) vsebujejo logotip moj zrak in naslov te spletne strani. Za gospodarstvo je izredno pomembno, da se logotip in informacije prikazujejo samo določen čas med trajanjem oglasa in ne po oglasu, saj vsaka sekunda televizijskega oglasa stane.

2. PLAKAT S SEZNAMOM MODELOV VOZIL V PRODAJNEM PROSTORU in SEZNAM VOZIL Z EMISIJAMI ZA POROČANJE NA ARSO

Priprava seznamov vozil za plakat in za poročanje na ARSO je administrativno zelo zahtevna, saj večina podrobnejših podatkov za nove modele ob začetku prodaje še ni na voljo v standardni elektronski obliki. Zato bi bilo smiselno omejiti seznam zgolj na podatke, ki jih zahteva evropska direktiva. Nikakor pa ni sprejemljivo, da bi dodatno zahtevali še podatke o posameznih delih merilnega cikla WLTP. Ti podatki končnemu potrošniku ne pomenijo popolnoma nič oziroma bi ga samo zmedli, saj je težko razumeti, zakaj so emisije v nizkem ciklu višje kot v srednjem, visokem in celo v zelo visokem ciklu.

Primer:

3. EMISIJSKA OZNAKA:

Predlagamo, da se prenovi emisijska oznaka (oznaka, ki je nameščena poleg avtomobila) - večina podatkov tu ostane, črtajo se nesmiselne klavzule. Tu je možnih nekaj več emisijskih podatkov, ker gre za konkretno vozilo, zato je podatke tehnično mogoče dobiti iz COC dokumenta vozila.

4. USTREZNO PREHODNO OBDOBJE DO PREHODA NA WLTP PODATKE:

Opozarjamo tudi, da je za prehod na navajanje WLTP podatkov potrebno določeno prehodno obdobje. Zavezanci namreč potrebujejo določen čas za prilagoditev IT- sistemov, procesov ter za porabo in pripravo novih tiskovin in drugega marketinškega materiala. Za tisk katalogov v mnogih primerih skrbijo neposredno proizvajalci vozil, katalogi pa se naročajo več mesecev vnaprej. Začetek priprav na tehnično implementacijo pa je žal mogoč šele, ko je uredba dokončno sprejeta oziroma ko so znani zahtevani podatki in oblika poročil in obrazcev.

POVZETEK

Dobronamerne dodatne zahteve za navajanje emisij npr. ogljikovodikov, dušikovih oksidov ali števila trdnih delcev v oglaševanju so imele negativen vpliv na obveščenost potrošnikov, saj se v množici podatkov in na štiri decimalna mesta natančnih številk potrošniki težko znajdejo. Zato naj se v oglaševanju navajajo zgolj klavzule in podatki, ki jih za oglaševanje zahteva evropska direktiva (CO2, poraba). Dodatni podatki naj se potrošnikom ponudijo v primerni obliki in s komentarjem preko portala mojzrak.si. Vir teh podatkov je lahko baza registriranih vozil. Za vidno oglaševanje okoljskih podatkov in portala mojzrak.si zadostuje 10% oglasne površine.

Zaradi potrebne prilagoditve IT sistemov, priprave tiskovin in spremembe procesov je potrebno prehodno obdobje pri prehodu na WLTP vrednosti. Spremembe uredbe, ki poenostavljajo njeno izvajanje in učinkovitost, naj začnejo veljati takoj po njeni uveljavitvi, za prehod na WLTP podatke pa je potrebno ustrezno  prehodno obdobje – predlagamo 6 mesecev.

c) Organizacija brezplačnega seminarja za člane sekcije v okviru TZS o aktualnih spremembah na davčnem področju

3. Siva ekonomija – Nadzor avto - odpadov in centrov za razgradnjo izrabljenih vozil

V zadnjih dveh letih na področju sive ekonomije nismo naredili nobenih nadaljnjih korakov v smislu izboljšanja strategije inšpekcijskih nadzorov s prikritim delovanjem, ker nam to FURS s svojimi inšpekcijskimi organi ni omogočil.

Pobudo zajezitve sive ekonomije in dela na črno bi bilo potrebno razširiti še na dejavnost razstavljanja izrabljenih vozil in avto-odpadov, kar v lanskem letu nismo uspeli dogovoriti s pristojnimi organi na FURS.

S sprejetjem  Predloga ZVO-1K (Zakon o varstvu okolja), ki je vezan na poglavje »Sistem proizvajalčeve razširjene odgovornosti« nam bo omogočena tudi večja možnost kontrole konkretnih postopkov razstavljanja izrabljenih vozil in vodenja evidenc starih rezervnih delov, ki so predvideni za nadaljnjo prodajo.

Predvsem bi bilo potrebno veliko pozornost posvetiti kontroliranju vstopnega materiala in prodaje le teh. Pri teh postopkih ocenjujemo, da avto-odpadi zaradi zakonskih lukenj, ker ne rabijo voditi evidence vhodnega in izhodnega materiala, na črno brez računa prodajo zelo veliko starih rezervnih delov in na ta način onemogočajo prodajo novih.

Pri tem bo potrebno tudi sodelovanje z Obrtno zbornico Slovenije, ki združuje samostojne obrate in avto odpade, ki so v zadnji letih pridobili samostojna okoljevarstvena dovoljenja in imajo sodeč po njihovih izjavah člani OZS te zadeve »urejene«.

4. Električna vozila

Subvencije za nakup električnih vozil v letu 2019 niso ostale na istem nivoju kot v letu 2018 saj je Eko sklad zaradi znižanja meje CO2 iz 80g/km na 50 g/km zajezil subvencije predvsem pri nakupu vozil srednjega razreda. Zato smo se 04. novembra 2019 ponovno sestali z direktorico Eko sklada go. Mojco Vedramin in izpostavili naslednjo problematiko:

Direktorica Eko sklada ga. Mojca Vendramin je glede na zgornja vprašanja podala naslednje odgovore:

V okviru triletnega akcijskega načrta, ki ga je pripravilo Ministrstvo za infrastrukturo na osnovi sprejete Strategije za alternativna goriva se držimo ukrepov in so planirana sredstva za naslednje leto 5 milijonov evrov.  Osnutek predloga je bil posredovan g. Darku Trojanovu na MZI.

Ker se število vozil iz leta v leto povečuje pa je mnenje Eko sklada in MOP, da bi se subvencije v naslednjih letih znižale, da bomo lahko v mejah razpisov, ki so namenjeni v tekočem letu, sicer nam bo že septembra zmanjkalo sredstev.

MZI pa podpira takšne višine subvencije kot so bile do sedaj. Tako, da je višina subvencije za letošnje leto odvisna od politične odločitve vlade oziroma pristojnih ministrstev.

Druga možnost pa je tudi, da se v trenutku, ko zmanjka subvencij tekočega leta zapre razpis in se odpre novi vendar je pri tem potrebno vedeti, da po zakonu ni možno porabljati sredstva za eno leto v naprej.

Glede problematike spremembe pravilnika za testna vozila, da se testno vozilo odjavi po šestih mesecih in nato ostane doba šest mesecev v katerem mora prodati oziroma najti novega kupca, ki pa je fizična oseba pa se zadeva zakomplicira pri datumu odjave vozila saj naj bi po zakonu o DDV bilo vozilo novo do 6 mesecev starosti, potem pa ne več. Predlog bodo še enkrat preučili in podali odgovor.

Zato sekcija predlaga, da se zagotovi kopijo starega prometnega dovoljenja iz katerega je razvidno, koliko časa je bilo vozilo registrirano kot testno vozilo in da ni spreminjalo lastnika.

V okviru triletnega akcijskega načrta, ki ga je pripravilo Ministrstvo za infrastrukturo na osnovi sprejete Strategije za alternativna goriva so bili predlagani ukrepi, ki jih bo potrebno v naslednjih letih tudi uresničiti.

Predlagamo dodatno subvencijo, ki bi jo namenila država za nakup 100% električnega vozila ali hibridnega vozila oziroma zamenjavo vozila, ki je starejše od 10 let. S tem bi reševali problematiko starega voznega parka saj je ocena, da imamo na trgu več kot 200.000 vozil, ki imajo motor z notranjim izgorevanjem EURO 1, EURO 2 in EURO 3.

5. Zakon o varstvu potrošnikov - garancije

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je tudi v lanskem letu predvidelo samo nujne spremembe zakona, ki jih je potrebno izvesti zaradi sprememb evropskih direktiv, zato še vedno ni pripravilo čistopisa  osnutka novega zakona ZVPOT-1. Gre za zelo kompleksen zakon, ki združuje tako zakone o garancijah kot tudi stvarni napaki in po novem dodaja še zakon o spletni prodaji, ki ga stari zakon ni vseboval.

Po naših predvidevanjih ZVPOT-1 pred počitnicami ne bo sprejet, saj je potrebno še zelo veliko usklajevanj zato pričakujemo, da bo za javno razgrnitev zakona preteklo še kar nekaj časa.  Sekcija za osebna motorna vozila ima svojo delovno skupino in aktivno sodeluje tudi v delovni skupini, ki je zato ustanovljena tudi na TZS in o novostih sproti obvešča vse člane.

6. Statistika novih vozil

Sekcija bo v letošnjem letu pospešila sprejetje novega pravilnika na Ministrstvu za infrastrukturo in pisala sedanji ministrici pismo - pobudo, da se pravilnik čimprej pripravi, saj je bil zakon o motornih vozilih sprejet že pred tremi leti, sekcija pa ima zaradi nesprejetega pravilnika še vedno težave na področju pridobivanja podatkov o enodnevnih registracijah.

64. člen zakona nam omogoča, da bomo lahko naročili poljuben izpis iz registra registriranih vozil za ceno, ki jo bo določilo ministrstvo za infrastrukturo-minister po internem pravilniku, ki pa še vedno ni sprejet.

Na ta način si bomo omogočili, da lahko pridobimo željene podatke o enodnevnih registracijah oziroma odjavah vozil in ostalih željah, ki bi jih imeli člani sekcije za določeno ceno.

Delovna skupina bo predlagala, da se na MZI v bazi podatkov dodajo novi kriteriji, ki bi v statističnih podatkih bolj natančno predstavljala vozila na alternativni pogon.

Nadalje bo z novim skrbnikom statističnih podatkov podjetjem INT Ardi d.o.o. pripravila novo segmentacijo prihajajočih modelov posamezne avtomobilske znamke, ki so predvidene za letošnje leto.

Glede na rast trga rabljenih vozil bi bilo potrebno razmisliti tudi o predlogu na MZI, da se pripravi ustrezen razširjen računalniški program, ki bi omogočal določitev trga rabljenih vozil v RS.

7. Slovenski avto leta 2021

V letošnjem letu bomo nadaljevali aktivnosti z organizatorjem Slovenski avto leta, saj nam je lansko sodelovanje prineslo odlično organizacijo medijskega dogodka na nacionalni TV in dalo ponovno težo k razpoznavnosti »slovenskega avta leta 2020«.

8. Ostale aktivnosti

Sekretar sekcije

Mirko Fifolt 

Predsednik sekcije

Peter Verčič