Sporočilo za medije: Novo predsedstvo sekcije v letu 2024

Datum objave: 5. februar 2024 ob 11:44:00

Ljubljana, 24.01.2024 

Spoštovani predstavniki medijev,

Sekcija za osebna motorna vozila pri Trgovinski zbornici Slovenije je v torek, 23.01.2024 izvedla svoj redni letni zbor. Na zboru je potrdila opravljene aktivnosti v letu 2023 in sprejela program dela ter finančni plan za leto 2024. 

Novo predsedstvo Sekcije za osebna motorna vozila

Sekcija je na osnovi pravil izvolila tudi novo predsedstvo, ki kot do sedaj šteje tri člane. Novi predsednik sekcije je za enoletni mandat postal g. Aleš Marguč, direktor Mazda Motor Slovenija d.o.o., podpredsednika sekcije pa sta dosedanja predsednica ga. Lidija Ruden Kostrevc, predstavnica Grand Automotive Adriatic d.o.o. in novi član predsedstva g. Marko Kajfež, direktor Hyundai Avto Trade d.o.o.

Program dela za leto 2024

V Sekciji za osebna motorna vozila se dobro zavedamo svojega dela odgovornosti za prehod Slovenije na trajnostno mobilnost, zato bomo temu področju v letu 2024 namenili še več pozornosti. S sodelovanjem pri pripravi novih in prenovi obstoječih strateških dokumentov s področja zelenega prehoda želimo s svojim strokovnim prispevkom pomagati pri pripravi dovolj ambicioznega strateškega okvira, ki bo vseboval tudi ustrezne konkretne ukrepe za doseganje zastavljenih ciljev.

Največ pozornosti bomo namenili prenovi Nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (NEPN). V zvezi s tem si bomo predvsem prizadevali, da NEPN določi jasne letne cilje elektrifikacije osebnega motornega prometa, saj je le na ta način mogoče spremljati doseganje ciljev in učinkovitost ukrepov na tem področju.

Prav tako si bomo prizadevali, da bo v NEPN-u upoštevan pozitiven pristop k uvajanju trajnostne mobilnosti, brez sankcij, ki so se, v nasprotju s strokovnimi priporočili in priporočili Državnega sveta RS, na žalost ponovno znašle med predlaganimi ukrepi v decembrski verziji prenovljenega NEPN-a.

Projekcije potniških kilometrov v NEPN-u kažejo, da bomo v letu 2030 opravili 88% potniških kilometrov z avtom in da bo ta delež tudi še v letu 2050 znašal tri četrtine, zato so ukrepi, ki naj bi oteževali uporabo avtomobila, po našem prepričanju popolnoma zgrešeni, saj bodo samo otežili življenje ljudem, ki so za svoje dnevne opravke vezani na avtomobile. Prizadevali si bomo, da se ukrepi, kot so na primer obdavčitev in ukinjanje parkirišč, podražitev cestnin, višanje obdavčitve avtomobilov in omejitev hitrosti v mestih na 30 km/h, umaknejo iz NEPN-a.

Pripravili smo tudi pobudo za poenostavitev oziroma odpravo težav pri kombinaciji odbitka vstopnega davka za električne avtomobile z boniteto. Podjetja, ki uveljavljajo povračilo vstopnega davka, so zdaj dolžna obračunati DDV na zasebno rabo, kar izniči celoten namen davčnih spodbud. Naša pobuda je, da se podjetjem poleg obstoječe ureditve omogoči tudi, da uveljavljajo samo polovični vstopni davek, ob tem pa niso več dolžne obračunavati DDV-ja na zasebno rabo. Glede tega smo že vzpostavili stik z Ministrstvom za finance.

V letu 2024 bi želeli, da se tudi zakonodajno uredi področje razgradnje izrabljenih vozil, saj po odločitvi Ustavnega sodišča glede novega Zakona o varstvu okolja še vedno nimamo dokončnega sistema proizvajalčeve razširjene odgovornosti.

V povezavi z Zakonom o infrastrukturi za alternativna goriva in spodbujanju prehoda na alternativna goriva v prometu (ZIAG) bomo pozorno spremljali pripravo podzakonskih aktov in predvsem državnih in lokalnih načrtov za polnilne parke ter aktivno sodelovali pri javni razpravi pred dokončno potrditvijo načrtov na vladi. Spremljali bomo tudi ustanovitev Centra za podpore pri Borzenu, ki ga predvideva zakon in ki naj bi prevzel naloge subvencioniranja trajnostne mobilnosti od Eko sklada. Želimo si, da bi center čim prej zaživel.

Prizadevali si bomo tudi za čimprejšnji sprejem nove Uredbe  o informacijah o varčni porabi goriva in emisijah CO2, ki so na voljo potrošnikom ob nakupu novih osebnih vozil. Prenovljena uredba bo namreč nadomestila obstoječo, že zelo zastarelo uredbo, ki je bila sprejeta še pred uvedbo merjenj CO2 po sistemu WLTP.

Sekcija se bo v letu 2024 aktivno spremljala pripravo zakonskih in podzakonskih aktov tudi z vseh drugih področij njenega delovanja.

Glede na predlog novega Zakona o javni rabi slovenščine bomo tudi v letošnjem letu aktivno sodelovali z Ministrstvom za kulturo. Spremljali bomo sprejemanje zakona ter aktivno sodelovali pri določanju seznama elektronskih naprav, za katere je potrebno prilagoditi uporabniške in jezikovne vmesnike. Ko bodo dokončno znani datumi konca obeh prehodnih obdobij, bomo obvestili člane, da se lahko ustrezno pripravijo.

Želeli bi napraviti napredek tudi glede uradnih statistik novih vozil, kjer bi bila nujna vključitev podatka o tipu vozila na alternativna goriva (BEV, PHEV itd.)  in večja fleksibilnost glede dostopnosti teh podatkov.

Na žalost kljub sprejetju novega Zakona o varstvu potrošnikov na tem področju še vedno ostajajo določeni izzivi, ki jih bo v prihodnosti potrebno ustrezno nasloviti, predvsem določbe, ki zaenkrat praktično onemogočajo internetno prodajo novih vozil.  Prav tako si bomo prizadevali za popolno digitalizacijo registracijskih postopkov, s čimer bi odpravili še zadnje administrativne ovire za državljane, hkrati pa bi odpravili še eno od ovir za razvoj internetne prodaje vozil.

Sekcija bo še naprej skrbela tudi za pošiljanje mesečnih podatkov o prodaji vozil novinarjem in sodelovala z evropskim združenjem avtomobilskih proizvajalcev ACEA ter redno obveščala svoje člane in skrbela za izobraževanja.


Sekretar                                                                                             Predsednik
Mirko Fifolt                                                                                        Aleš Marguč