Sporočilo za medije: Novo predsedstvo sekcije v letu 2022

Datum objave: Feb 03, 2022 11:3:55 AM

Spoštovani predstavniki medijev,

Sekcija za osebna motorna vozila pri Trgovinski zbornici Slovenije je imela v sredo 26.01.2022 svoj redni letni zbor.  Na zboru je potrdila opravljene aktivnosti v letu 2021 in sprejela program dela ter finančni plan za leto 2022.

Novo predsedstvo Sekcije za osebna motorna vozila

Sekcija je na osnovi pravil izvolila tudi novo predsedstvo, ki šteje tri člane kot do sedaj. Novi predsednik sekcije je za enoletni mandat postal g. Danilo Ferjančič – generalni direktor Porsche Slovenija d.o.o., podpredsednika sekcije pa sta dosedanji predsednik g. Jožko Tomšič -  generalni direktor skupine Emil Frey za Slovenijo in novi član predsedstva g. Anže Sernel predstavnik Renault Nissan Slovenija d.o.o.

Program dela Sekcije za osebna motorna vozila pri TZS za leto 2022

Sekcija za osebna motorna vozila bo kot vsa leta do sedaj delovala na področju sprememb zakonodaje, ki je vezana na avtomobilski sektor in delovala v okviru svojih delovnih skupin, ki bodo opravile v letu 2022 naslednje aktivnosti:

 

1. Izrabljena motorna vozila  

Predlog ZVO-2 (Zakon o varstvu okolja), ki je vezan na poglavje »Sistem proizvajalčeve razširjene odgovornosti«

ZVO-2 daje pravno podlago, s pomočjo katere bo Slovenija lažje dosegla ambiciozne okoljske cilje.

Predlog zakona zajema vse dele okolja (zrak, vode, ohranjanje narave itd.) in instrumentalne pristope varovanja okolja (načrtovanje, presoja vplivov na okolje, dovoljevanje itd.). Uveljavlja temeljna načela in pristope za vso zakonodajo z okoljskega področja ter daje podlago za podzakonske akte.

Predlog na novo celovito ureja ravnanje z odpadki, vključno z določitvijo temeljnih pravil ravnanja z odpadki, pogojev ter meril za prenehanje statusa odpadka in ureditvijo sistema proizvajalčeve razširjene odgovornosti (PRO), ki ga mora Slovenija uvesti zaradi prenosa evropske direktive 2018/851/ES.

Ključni namen ZVO-2 je spodbujati k zmanjševanju proizvedenih količin odpadkov ter vzpostaviti učinkovit, pregleden in stroškovno optimalen sistem ravnanja z odpadki.

Z ZVO-2 država prenaša več evropskih določil, med njimi načela krožnega gospodarstva, »onesnaževalec plača« in »proizvajalčeva razširjena odgovornost«.

Z novim zakonom se rešuje problem kopičenja kupov odpadne embalaže na dvoriščih komunalnih podjetij.

Ker bo novi ZVO-2 popolnoma spremenil način delovanja obratov bo v nadaljevanju delovna skupina aktivno sodelovala z MOP pri potrebnih spremembah uredbe o razgradnji izrabljenih vozil.

 

2. Davčna zakonodaja

a)   Predlog Zakona o alternativnih gorivih in predlog Akcijskega programa za alternativna goriva v prometu za leti 2022 in 2023

b)   Sprememba Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost 

c)   Novela Zakona o dohodnini

d)   Predlog za spremembo Uredbe o informacijah o varčni porabi goriva in emisijah CO2, ki so na voljo potrošnikom ob nakupu novih osebnih vozil

e) Organizacija brezplačnega seminarja za člane sekcije v okviru TZS o aktualnih spremembah na davčnem področju

Predvidoma v začetku februarja bomo izvedli delavnico na temo uveljavljanja vstopnega davka ter ostalih davčnih spodbud za električna vozila.

Delavnica bo pokrivala naslednje teme:

f) Digitalizacija registracijskega postopka, kar je predpogoj za bodočo prodajo na daljavo

 

3. Siva ekonomija – Nadzor avto - odpadov in centrov za razgradnjo izrabljenih vozil

S sprejetjem  Predloga ZVO-2 (Zakon o varstvu okolja), ki je vezan na poglavje »Sistem proizvajalčeve razširjene odgovornosti« nam bo omogočena tudi večja možnost kontrole konkretnih postopkov razstavljanja izrabljenih vozil in vodenja evidenc starih rezervnih delov, ki so predvideni za nadaljnjo prodajo.

 

4. Električna vozila

a) Subvencije za nakup električnih vozil na Eko skladu

b) Podnebni sklad

Aktivno se bomo vključili v razpravo okrog porabe sredstev podnebnega sklada, v katerega se letno zbere okrog 100 milijonov evrov sredstev, skupaj s prenosi iz preteklih let pa je letno na voljo približno 130 milijonov evrov. Zaenkrat se iz tega sklada trajnostni osebni mobilnosti nameni zgolj simbolična vsota.

Strateški cilj bi bil, da dosežemo, da se ukrepom na področju trajnostne mobilnosti nameni primerljiv delež sredstev kot je delež, ki ga prispeva promet k izpustom toplogrednih plinov. Smiselno bi bilo namreč, da se sredstva usmeri na področja, kjer bo učinek največji. Dali bomo pobudo za ustrezno spremembo Odloka o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe.

c)   Ekološka subvencija

V Sekciji ocenjujemo, da imamo na trgu več kot 200.000 vozil, ki imajo motor z notranjim izgorevanjem EURO 1, EURO 2 in EURO 3.

Za reševanje problematike starega voznega parka predlagamo dodatno ekološko subvencijo, ki bi jo namenila država za nakup 100% električnega vozila ali hibridnega vozila oziroma zamenjavo vozila, ki je starejše od 10 let za novo vozilo.

Na ta način bi država lahko na dokaj lahek način reševala zamenjavo najbolj spornih vozil, ki so trenutno v uporabi in zelo onesnažujejo okolje.

5. Zakon o varstvu potrošnikov - garancije

Gre za zelo kompleksen zakon, ki združuje tako zakone o garancijah kot tudi stvarni napaki in po novem dodaja še zakon o spletni prodaji, ki ga stari zakon ni vseboval.

 

6. Statistika novih vozil

Sekcija bo tudi v letošnjem letu ponovno preko ministra za infrastrukturo g. Jerneja Vrtovca in državnega sekretarja g. Blaža Košoroka predlagala pospešitev sprejetja novega pravilnika na Ministrstvu za infrastrukturo. Predlagamo, da se pravilnik čimprej pripravi, saj je bil »Zakon o motornih vozilih« sprejet že pred dobrimi petimi leti, sekcija pa ima zaradi nesprejetega pravilnika še vedno težave na področju pridobivanja podatkov o enodnevnih registracijah.

Delovna skupina bo predlagala, da se na MZI v bazi podatkov dodajo novi kriteriji, ki bi v statističnih podatkih bolj natančno predstavljali vozila na alternativni pogon.

Sedaj imamo kar nekaj težav pri pripravi teh podatkov za evropsko združenje proizvajalcev ACEA, ker podatki o električnih vozilih in priključnih hibridih niso dovolj razvidni.

 

9. Ostale aktivnosti 

                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Sekretar                                                                                            Predsednik

Mirko Fifolt                                                                                        Danilo Ferjančič