Sporočilo za medije: Novo predsedstvo sekcije v letu 2021

Datum objave: Feb 10, 2021 7:18:27 AM

Ljubljana, 22.01.2021 

Spoštovani predstavniki medijev,

Sekcija za osebna motorna vozila pri Trgovinski zbornici Slovenije je imela v četrtek 21.01.2021 svoj redni letni zbor, na katerem je potrdila opravljene aktivnosti v letu 2020 in sprejela program dela ter finančni plan za leto 2021.

Novo predsedstvo Sekcije za osebna motorna vozila

Sekcija je izvolila na osnovi pravil tudi novo predsedstvo, ki šteje tri člane kot do sedaj. Novi predsednik sekcije je za enoletni mandat postal g. Jožko Tomšič   generalni direktor skupine Emil Frey za Slovenijo, podpredsednika sekcije pa sta dosedanji predsednik g. Peter Verčič – direktor Magyar Suzuki Zrt. Podružnica v Sloveniji in novi član predsedstva g. Danilo Ferjančič – generalni direktor Porsche Slovenija d.o.o.Program dela Sekcije za osebna motorna vozila pri TZS za leto 2021

V letu 2021 se bomo v sekciji za osebna motorna vozila v prvi polovici leta še vedno ukvarjali z odloki in ukrepi, ki nas bodo spremljali ob zapiranju in odpiranju dejavnosti zaradi koronavirus ukrepov. Vlada RS mora po zakonu vsak teden objavljati nove odloke, ki veljajo za sedem dni v naprej zato nekega dolgoročnega planiranja ni za pričakovati. 

Sekcija za osebna motorna vozila pri TZS bo v letošnjem letu, pripravljala mesečno podatke o prodaji vozil in uradno statistiko, aktivno sodelovala z zakonodajno vejo oblasti, spremljala zakonodajo na področju davkov, ki je povezana z avtomobilsko dejavnostjo in sodelovala z evropskim združenjem avtomobilskih proizvajalcev ACEA. 

V sodelovanju z državnimi institucijami in s svojimi delovnimi skupinami bo poskušala reševati v letošnjem letu naslednjo problematiko:

1. Izrabljena motorna vozila  

Predlog ZVO-1K (Zakon o varstvu okolja), ki je vezan na poglavje »Sistem proizvajalčeve razširjene odgovornosti«

Predlog zakona je pripravilo MOP in ga predstavilo na sestanku 4. septembra 2019 pri ministru Zajcu v času Šarčeve vlade. Čistopis predloga so prejeli vsi člani delovne skupine za izrabljena vozila in nanj niso imeli pripomb.

Zaenkrat so tako spremembe Zakona o varstvu okolja kot tudi spremembe v delu, ki se nanaša na proizvajalčevo razširjeno odgovornost  še vedno v internem usklajevanju na MOP. Takoj ko bodo usklajene je predvidena javna obravnava sprememb, takrat nas MOP oziroma g. Peter Tomše tudi obvesti.  

Bistvo novega zakona je v tem, da bo rešil problematiko ustanavljanja podjetji za razgradnjo in predelavo plastike in ostalih odpadkov na način, da bo imelo ministrstvo za okolje in prostor popoln nadzor nad ustanavljanjem podjetji in izdajo obratovalnih dovoljenj in vsako leto posebej zahtevalo tudi poročilo o razgradnji. 

Osnutek zakona je v zaključni fazi (v medresorski obravnavi) in naj bi bil sprejet v prvi polovici tega leta, začel pa bo veljati s 01.01.2022 oziroma 31.12.2021. Do tega datuma pa bo potrebno sprejeti še ostale pod-akte in pravilnike.

Ker bo novi zakon popolnoma spremenil način delovanja obratov bo v nadaljevanju delovna skupina aktivno sodelovala z MOP pri potrebnih spremembah uredbe o razgradnji izrabljenih vozil, ki je trenutno veljavna. 

Na osnovi sprejetja ZVO-1K (Zakon o varstvu okolja), ki je vezan na poglavje »Sistem proizvajalčeve razširjene odgovornosti« in nove uredbe o ravnanju z izrabljenimi vozili bo delovna skupina za izrabljena vozila izpeljala interni javni razpis za novega izvajalca skupnega načrta oziroma pripravila na osnovi nove zakonodaje vse potrebno, da bo služba razgradnje izrabljenih vozil nemoteno naprej delovala z čim manjšimi stroški za proizvajalce – prodajalce vozil. 

V letošnjem letu poteče tudi vsem članom pogodba z izvajalcem skupnega načrta podjetjem Ekomobil d.o.o. zato bomo morali biti zelo aktivni, da se pripravi nova pogodba in izbere najbolj ugodnega izvajalca.

V postopek izbire bo potrebno vključiti tudi ostale samostojne obrate, ki delujejo v okviru Obrtne zbornice Slovenija in imajo samostojna obratovalna dovoljenja.

2. Davčna zakonodaja

a) Novi zakon o DMV

Zakon je bil v letu 2020 sprejet in začel veljati s 01.01.2021 zato je ta projekt zaenkrat zaključen. Če se bodo med izvajanjem novega zakona o DMV pojavile kakršnekoli težave bomo na to MF tudi opozorili.

Pripombe bosta podprli tudi sekcija pooblaščenih trgovcev in serviserjev pri GZS in Leasing področje pri Združenje bank Slovenije.

b) Predlog za spremembo uredbe o informacijah o varčni porabi goriva in emisijah CO2, ki so na voljo potrošnikom ob nakupu novih osebnih vozil

Glavni vzrok za potrebo po spremembi uredbe je prehod na nov način merjenja emisij osebnih motornih vozil (WLTP). Ob spremembi bi veljalo odpraviti tudi nekatere nelogičnosti sedanje uredbe, ki resno omejujejo doseganje njenega namena in ki povzročajo velike administrativne obremenitve gospodarstva.

PROBLEMATIČNA PODROČJA TRENUTNO VELJAVNE UREDBE:

Predlog, ki smo ga posredovali MOP že konec leta 2019 pa do sedaj ni bil realiziran:

1. OGLAŠEVANJE:

2. PLAKAT S SEZNAMOM MODELOV VOZIL V PRODAJNEM PROSTORU in SEZNAM VOZIL Z EMISIJAMI ZA POROČANJE NA ARSO

3. EMISIJSKA OZNAKA:

4. USTREZNO PREHODNO OBDOBJE DO PREHODA NA WLTP PODATKE:

5. POVZETEK

c) Organizacija brezplačnega seminarja za člane sekcije v okviru TZS o aktualnih spremembah na davčnem področju

3. Siva ekonomija – Nadzor avto - odpadov in centrov za razgradnjo izrabljenih vozil

V zadnjih letih na področju sive ekonomije nismo naredili nobenih nadaljnjih korakov v smislu izboljšanja strategije inšpekcijskih nadzorov s prikritim delovanjem, ker nam to FURS s svojimi inšpekcijskimi organi ni omogočil v lanskem letu pa so se izgovarjali še na koronavirus.

Zato bo potrebno v letošnjem letu ponovno vzpostaviti kontakt z FURS in pobudo zajezitve sive ekonomije in dela na črno razširiti še na dejavnost razstavljanja izrabljenih vozil in avto-odpadov.

S sprejetjem  Predloga ZVO-1K (Zakon o varstvu okolja), ki je vezan na poglavje »Sistem proizvajalčeve razširjene odgovornosti« nam bo omogočena tudi večja možnost kontrole konkretnih postopkov razstavljanja izrabljenih vozil in vodenja evidenc starih rezervnih delov, ki so predvideni za nadaljnjo prodajo.

Predvsem bi bilo potrebno veliko pozornost posvetiti kontroliranju vstopnega materiala in prodaje le teh. Pri teh postopkih ocenjujemo, da avto-odpadi zaradi zakonskih lukenj, ker ne rabijo voditi evidence vhodnega in izhodnega materiala, na črno brez računa prodajo zelo veliko starih rezervnih delov in na ta način onemogočajo prodajo novih.

Pri tem bo potrebno tudi sodelovanje z Obrtno zbornico Slovenije, ki združuje samostojne obrate in avto odpade, ki so v zadnji letih pridobili samostojna okoljevarstvena dovoljenja in imajo sodeč po njihovih izjavah vsi člani OZS te zadeve »urejene« s posebnim programom vodenja masnih tokov in zaloge rabljenih rezervnih delov.

4. Električna vozila

Subvencije za nakup električnih vozil so se v letu 2020 ponovno znižale. Eko Sklad je že v mesecu decembru 2020 objavil nove razpise in sicer:

Višina spodbude na obeh javnih pozivih je omejena na največ 20 % vrednosti vozila in po novem znaša do:

Dne 15. decembra 2020 smo direktorici Eko Sklada posredovali dopis v katerem smo navedli, da je nas znižanje subvencije zelo presenetilo in da jih prosimo za čimprejšnji sestanek.

Direktorica ga. Mojca Vendramin nam je 22.12.2020 posredovala odgovor v katerem ni jasnega argumenta zakaj so subvencije znižane. Imamo občutek, da se je to zgodilo samo zaradi tega, da v letu 2021 ne bo zmanjkalo sredstev za subvencije pri nakupu električnih vozil. 

Dne 07.01.2021 smo zato sklicali ožjo delovno skupino za električna vozila preko zoom-a in se dogovorili sledeče: 

b) Uveljavitev novega programa za okrevanje in odpornost, ki lahko zagotovi sredstva za dolgoročno financiranje spodbud za BEV, PHEV in za polnilno infrastrukturo

V okviru Ministrstva za gospodarstvo in MZI je namenjeno kar nekaj denarja za mobilnost (cca 705 mio EUR) in digitalizacijo (cca 200 mio EUR). Da ne bi prišlo samo do črpanja denarja za železnice, bi bilo smiselno, da se pripravi strokovna podlaga oziroma predlog porabe tudi za našo branžo oziroma za povečanje deleža obnovljivih virov v prometu.

Ožja delovna skupina za električna vozila oziroma sekretar sekcije, g. Slavko Ažman in g. Gregor Korenčan bodo pripravili strokovni predlog strategije za porabo sredstev, ki so za to namenjena.

Delovna skupina oziroma sekcija se poveže tudi z »Vladno skupino za debirokratizacijo«, ki jo vodi g. Ivan Simič in preko nje poskuša pridobiti nekaj sredstev, ki so na MGRT in MZI namenjena  za te projekte. 

Za reševanje problematike starega voznega parka pa predlagamo dodatno ekološko subvencijo, ki bi jo namenila država za nakup 100% električnega vozila ali hibridnega vozila oziroma zamenjavo vozila, ki je starejše od 10 let za novo vozilo.

V Sekciji ocenjujemo, da imamo na trgu več kot 200.000 vozil, ki imajo motor z notranjim izgorevanjem EURO 1, EURO 2 in EURO 3. Na ta način bi država lahko na dokaj lahek način reševala zamenjavo najbolj spornih vozil, ki so trenutno v uporabi in zelo onesnažujejo okolje.

5. Zakon o varstvu potrošnikov - garancije

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je zaradi razglašene epidemije in koronavirus ukrepov tudi v lanskem letu predvidelo samo nujne spremembe zakona, ki jih je potrebno izvesti zaradi sprememb evropskih direktiv.

Zaradi tega še vedno ni pripravilo čistopisa  osnutka novega zakona ZVPOT-1, ki bi šel v medresorsko obravnavo in bil sprejet v Državnem zboru RS. Gre za zelo kompleksen zakon, ki združuje tako zakone o garancijah kot tudi stvarni napaki in po novem dodaja še zakon o spletni prodaji, ki ga stari zakon ni vseboval. 

Po naših predvidevanjih ZVPOT-1 tudi zaradi koronavirus krize tudi v letošnjem letu ne bo  sprejet, saj je potrebno še zelo veliko medresorskih usklajevanj zato pričakujemo, da bo za javno razgrnitev zakona preteklo še kar nekaj časa.  Sekcija za osebna motorna vozila ima svojo delovno skupino in aktivno sodeluje tudi v delovni skupini, ki je zato ustanovljena tudi na TZS in o novostih sproti obvešča vse člane. 

V letošnjem letu bomo tudi naprej v okviru te delovne skupine aktivno spremljali zakonodajne postopke na področju varovanja osebnih podatkov in morebitne priprave »Novega zakona o varstvu osebnih podatkov«. 

6. Statistika novih vozil

Sekcija bo tudi v letošnjem letu ponovno preko državnega sekretarja g. Blaža Košoroka in ministra za infrastrukturo g. Jerneja Vrtovca predlagala pospešitev sprejetja novega pravilnika na Ministrstvu za infrastrukturo. Predlagamo, da se pravilnik čimprej pripravi, saj je bil »Zakon o motornih vozilih sprejet že pred štirimi leti«, sekcija pa ima zaradi nesprejetega pravilnika še vedno težave na področju pridobivanja podatkov o enodnevnih registracijah.

»64. člen zakona o motornih vozilih« nam omogoča, da bomo ob sprejetem pravilniku lahko naročili poljuben izpis iz registra registriranih vozil za ceno, ki jo bo določilo ministrstvo za infrastrukturo oziroma minister po internem pravilniku. 

Na ta način bi bilo omogočeno, da v sekciji lahko pridobimo željene podatke o enodnevnih registracijah oziroma odjavah vozil in ostalih željah, ki bi jih imeli člani sekcije za določeno ceno.

Delovna skupina bo predlagala, da se na MZI v bazi podatkov dodajo novi kriteriji, ki bi v statističnih podatkih bolj natančno predstavljala vozila na alternativni pogon.

Sedaj imamo nekaj težav pri pripravi teh podatkov za evropsko združenje proizvajalcev ACEA, ker podatki o električnih vozilih in priključnih hibridih niso dovolj razvidni.

Nadalje bo delovna skupina s skrbnikom statističnih podatkov, podjetjem INT Ardi d.o.o., pripravila novo segmentacijo prihajajočih modelov posamezne avtomobilske znamke, ki so predvidene za letošnje leto.

Glede na rast trga rabljenih vozil bi bilo potrebno razmisliti tudi o predlogu na MZI, da se v bazi podatkov-MRVL pripravi ustrezen razširjen računalniški program oziroma kriteriji, ki bi omogočali določitev trga rabljenih vozil v RS.

7. Organizacija Avtosalona v bližnji prihodnosti

Na letnem zboru 28. januarja 2020 se člani sekcije za morebitno organizacijo 25. Avtomobilskega salona Slovenije v letu 2021 niso odločili.

V zvezi z morebitno organizacijo 25. Avtomobilskega salona Slovenije v naslednjih letih se bo potrebno odločiti vsaj eno leto pred dogodkom, če želimo, da  bo Avtosalon tudi kvalitetno organiziran.

8. Slovenski avto leta 2022

V letošnjem letu bomo nadaljevali aktivnosti z organizatorjem Slovenski avto leta, saj nam je v zadnjih dveh letih uspelo sodelovanje poglobiti in nam ponovno prineslo zelo dobro organizacijo medijskega dogodka na nacionalni TV. Tako ima SAL veliko večjo  razpoznavnost.

9. Ostale aktivnosti

Sekretar sekcije

Mirko Fifolt 

Predsednik sekcije

Jožko Tomšič