Predlog novega DMV

objavljeno: 26. maj 2016, 03:43 avtor: Sekcija Vozila   [ posodobljeno 26. maj 2016, 05:21 ]
Ljubljana, 09.02.2009
 1. Težave s sedanjim davkom na motorna vozila

  Predlog zakona je nastal zaradi težav s sedanjim DMV-jem, saj so se pojavili trije sklopi problemov s katerimi se soočamo:
  Določanje davčnih stopenj na vrednost vozila je sila zapleteno.Onemogočeni so natančni ceniki za kupce, saj v primeru, ko je vozilo na meji davčnega razreda, ga lahko vsaka dodatna oprema potisne v naslednji davčni razred in s tem občutno podraži vozilo. Kupec tako ne more dobiti jasne informacije o ceni vozila z dodatno opremo, saj trgovec ne pozna nabavne cene vozila uvoznika.
  Komisijska prodaja rabljenih vozil se je v vseh teh letih izkazala za sila nepregledno in zapleteno prodajo v smislu popravil in garancij. Prav tako ni mogoča neposredna prodaja testnih in službenih vozil. Finančni učinek obdavčitve prodaje rabljenih vozil v RS, je prav zaradi velikega obsega komisijske prodaje zanemarljiv.
  Veliko težavo predstavljajo tudi davčne utaje pri uvozu in pridobitvi rabljenih in novih vozil iz tujini. Omenjeno škodi tako državi, kot uvoznikom, saj ta praksa povzroča nelojalno konkurenco.

 2. Temeljna načela za pripravo novega predloga

  Pri pripravi predloga smo upoštevali naslednja načela:
  Nov sistem naj bo enostaven
  Končna cena mora biti kupcu jasna v naprej
  Upoštevati je potrebno ekološke vidike, ki naj bi jih predstavljal DMV
  Višina obdavčitve mora ostati približno enaka
  Brez možnosti za davčne utaje
  Ni potrebe po komisijski prodaji
  Dosedanje olajšave ostanejo (invalidi, velike družine, vozila pod določeno mejo CO2 izpusta,…)

 3. Predlog najpomembnejših določil zakona

  ČAS OBDAVČITVE - Obdavčitev naj se izvede ob registraciji vozila, saj je ob tem najmanjša možnost za davčno utajo (vzor avstrijska NOVA).
  DAVČNA OSNOVA – Za davčno osnovo se vzame cena, ki je zaračunana na računu za končnega kupca. Postopek je enak kot pri osnovi za DDV. Dosedanji sistem je temeljil na izračunu iz uvoznikovih cen oziroma lastnih cen proizvajalcev, kar je povzročalo precej težav.
  FAKTOR ZA DOLOČANJE DAVČNE STOPNJE – Davčna stopnja naj se veže na emisije CO2, tako bomo dosegli ekološke cilje zakona.
  KONKRETNA DOLOČITEV DAVČNIH STOPENJ – Davčna stopnja je kombinacija formule in davčnih razredov:
  Pri konkretni določitvi davčnih stopenj predlagamo kombinacijo formule in davčnih razredov. Na ta način dobimo dovolj fleksibilen sistem, ki lahko različno obravnava posamezne ekstreme (davčni razredi) in hkrati tudi znotraj posameznega razreda spodbuja k manjšim emisijam (formula).

  Predlagamo, da meja neobdavčenosti ostane pri 110 g/km, meje naslednjih razredov pa se povečajo po 50 g/km (torej 110, 160, 210).
  V vsakem naslednjem razredu se poveča faktor, ki ga uporabimo za izračun davčne stopnje, kar omogoča precejšnjo progresijo pri ekstremno visokih emisijah.
  do 110 g/km neobdavčeno (enako kot do sedaj)
  110-160 g/km Emisije CO2 x 2% / 100
  160-210 g/km Emisije CO2 x 3% / 100
  nad 210 g/km Emisije CO2 x 4% / 100
  OBDAVČITEV RABLJENIH VOZIL – Pri uvozu oziroma pridobitvi rabljenih vozil iz skupnosti je obdavčitev enaka kot pri novih vozilih, pri prodaji rabljenih vozil znotraj Slovenije pa DMV-ja ni. Zaradi izredno velikega obsega neobdavčene komisijske prodaje predvidevamo, da zaradi te spremembe ne bi smelo priti do bistvenega zmanjšanja davčnih prihodkov, bi pa odprava DMV na rabljena vozila pomenila precejšnje olajšanje tako za trgovce kot za končne stranke in bi bila v javnosti zagotovo pozitivno sprejeta.
  POTEK – Obračun davka se vrši preko davčne uprave. Plačilo davka je pogoj za registracijo vozila. Na ta način se zagotovi, da ne bo več prihajalo do davčnih utaj, kar pomeni dodatne davčne prihodke in odpravo nelojalne konkurence.

 4. Emisije CO2 in Kyoto

  Po naših izračunih povzročijo nova in uvožena rabljena vozila, ki se v enem letu prvič registrirajo v RS 244.800 ton emisij CO2 letno. To so emisije, na katere se da neposredno vplivati preko novega DMV. Če bo nova obdavčitev preko izbire varčnejših vozil privedla k 10%-nemu zmanjšanju emisij, se bo letna emisija CO2 vsako leto zmanjšala za dodatnih 24.480 t! Do leta 2012 bi tako lahko zmanjšali letne emisije CO2 za približno 146.000 ton, kar v primerjavi s celotnimi emisijami predstavlja že 1,4%. 


  Leto
  Zmanjšanje
  emisij CO2
  Zmanjšanje v %
  celotnih emisij CO2
  2007
  24.480
  0,2%
  2008
  48.960
  0,5%
  2009
  73.440
  0,7%
  2010
  97.920
  0,9%
  2011
  122.400
  1,2%
  2012
  146.880
  1,4%
  2007-2012

 5. Prednosti novega ZDMV

  Prepričani smo, da bi novi DMV prinesel številne prednosti tako za državo kot za končne potrošnike in trgovce z avtomobili.

  ZA DRŽAVO vidimo predvsem naslednje prednosti:
  Povečanje davčnih prihodkov (preprečitve davčnih utaj)
  Ekološka utemeljitev obdavčitve avtomobilov
  Prispevek k doseganju ciljev sporazuma iz Kyota
  Ukinitev DMV na rabljena vozila kot pomembna simbolna gesta brez resnega zmanjšanja davčnih prihodkov

  Prednosti ZA POTROŠNIKA:
  Preglednost
  Jasne cene (brez presenečenj)
  Nagrada za okolju prijazne nakupne odločitve (Spodbujanje osebne odgovornosti )
  Lažje primerjave
  Znesek davka bo jasno razviden (do sedaj skrivnost, ker razkriva trgovsko maržo!)
  Enostavnejša prodaja rabljenega vozila

  Prednosti ZA TRGOVCE Z AVTOMOBILI:
  Poenostavljeno obračunavanje (IT in ostali stroški!)
  Jasne cene - (možnost izdelave natančnih cenikov)
  Omejitev nelojalne konkurence z davčnimi utajami
  Normalno poslovanje z rabljenimi vozili (nobene potrebe več po komisijski prodaji)

  * Emisije CO2 v RS (brez drugih toplogrednih plinov in z upoštevanjem odbitkov zaradi spremembe rabe zemljišč za leto 2003 ->10.542.000 t – Vir Statistični letopis RS 2005)