Novice in obvestila


»Davek na motorna vozila – Podrobnejši opis – 3. izdaja, FEBRUAR 2019, Ministrstvo za finance, Finančna uprava republike Slovenije«

objavljeno: 15. okt. 2019 00:57 avtor: Sekcija za osebna motorna vozila Slovenije   [ posodobljeno 15. okt. 2019 01:06 ]

davek na motorna vozila
V skladu z Zakonom o davku na motorna vozila – ZDMV se davek na motorna vozila (DMV) plačuje za vozila, ki se dajo prvič v promet ali se prvič registrirajo na območju Republike Slovenije, in sicer za vozila iz posameznih tarifnih oznak, kot so določena v carinski tarifi Evropske skupnosti.

 

V spodaj priloženem .pdf dokumentu so podrobno opisane posamezne vsebine ZDMV.


Sporocilo za medije: Novo predsedstvo Sekcije za osebna motorna vozila 2019

objavljeno: 14. okt. 2019 03:33 avtor: Sekcija za osebna motorna vozila Slovenije   [ posodobljeno 14. okt. 2019 03:43 ]

Ljubljana, 31.01.2019
Spoštovani predstavniki medijev,

Sekcija za osebna motorna vozila pri Trgovinski zbornici Slovenije je imela v torek 29.01.2019 svoj redni letni zbor, na katerem je potrdila opravljene aktivnosti v letu 2018 in sprejela Program dela ter finančni plan za leto 2019. 

Novo predsedstvo Sekcije za osebna motorna vozila 

Sekcija je izvolila na osnovi pravil tudi novo predsedstvo, ki šteje tri člane, kot do sedaj. Novi stari predsednik sekcije je ostal za še en enoletni mandat g. Damijan Vuk – direktor Avto Triglava d.o.o.,  podpredsednika sekcije pa sta dosedanji podpredsednik g. Borut Gazvoda – direktor  Opel Slovenija  in novi član predsedstva g. Peter Verčič – direktor Magyar Suzuki Zrt. Podružnica v Sloveniji

Sekcija za osebna motorna vozila pri TZS bo v letošnjem letu, pripravljala mesečno podatke o prodaji vozil in uradno statistiko, aktivno sodelovala z zakonodajno vejo oblasti, spremljala zakonodajo na področju davkov, ki je povezana z avtomobilsko dejavnostjo in sodelovala z evropskim združenjem avtomobilskih proizvajalcev ACEA. 

V sodelovanju z državnimi institucijami in s svojimi delovnimi skupinami bo poskušala reševati v letošnjem letu naslednjo problematiko:

1. Izrabljena motorna vozila – uvedba nadzora nad ravnanjem z izrabljenimi vozili 

V letu 2017 je vlada sprejela dva zakona, ki sta po petnajstih letih rešila problematiko evidenc izrabljenih vozil in sicer Zakon o motornih vozilih, ki rešuje oziroma ukinja izjavo o lokaciji in predpisuje postopek izbrisa izrabljenega vozila iz registra registracij  in Zakon o uvedbi dajatve na odjavljeno vozilo, ki je stopil v veljavo v mesecu aprilu leta 2018 in rešuje izrabljena vozila, ki bodo odjavljena po sprejetju zakona in prisilila lastnike, da bodo poskrbeli za razgradnjo izrabljenega vozila kot predvideva zakon in postopek razgradnje izrabljenih vozil sicer bodo plačali letno dajatev na odjavljeno vozilo. 

Za reševanje dodatnega nadzora nad ravnanjem z izrabljenimi vozili predvsem pri samostojnih obratih pa smo Ministrstvu za okolje in prostor predlagali v prvi fazi spremembo Uredbe.

Konkretno je potrebno spremeniti (2.) odstavek 10. člena Uredbe in sicer (označeno z rdečo barvo):
Potrdilo o uničenju vozila izda zadnjemu imetniku upravljavec obrata za razstavljanje, ki ima za to znamko vozila pooblastilo proizvajalca, ter v katerem bo prevzeto izrabljeno vozilo obdelano v skladu s 16. členom te uredbe. Na podlagi pooblastila upravljavca iz prejšnjega stavka lahko potrdilo o uničenju vozila zadnjemu imetniku na zbiralnem mestu izda zbiralec v imenu upravljavca.

Na ta način bi naredili prvi korak, da zbirni centri – samostojni obrati, ki v tem trenutku nimajo pogodbe z proizvajalci – prodajalci vozil ne bi mogli izvajati službe za razgradnjo izrabljenih motornih vozil dokler se ne bi vzpostavilo pogodbeno razmerje s skupnim izvajalcem načrta ali pa proizvajalcem – prodajalcem vozil.

2. Davčna zakonodaja

 • Problematika v zvezi z DMV

1a.  Sprememba metodologije merjenja emisij CO2 pri proizvajalcih vozil - nova  
       WLTP metoda

 • Zaradi spremenjene metodologije merjenja se bodo emisije povečale za 25% in več.
 • Nespremenjen ZDMV bi z uporabo WLTP vrednosti zaradi ozkih mej davčnih razredov in visoke progresije pomenil ekstremno povečanje obdavčitve avtomobilov (za 200 do 500%).
 • Pretres na trgu osebnih vozil – nezadovoljstvo in negotovost med kupci
 • Posledica nižji davčni prihodki (predvsem izguba DDV-ja, izpad DDPO..)

Možne rešitve

 • Mejne vrednosti davčnih razredov naj se dvignejo kolikor znaša povprečno povečanje vrednosti CO2 (25%), da se prepreči pretirano povečanje obdavčitve
 • Enotna lestvica za bencinska in dizelska vozila (kot velja za nova vozila že sedaj)

2a. Uvoz okoljsko spornih rabljenih vozil

 • Obstaja nevarnost povečanega uvoza starejših vozil, ki so v drugih državah članicah EU nezaželena
 • Trenutno so dodatno obdavčena zgolj vozila EURO 4 in starejša
 • Zaradi nizke vrednosti teh vozil so zneski DMV lahko zgolj simbolični

Možne rešitve

 • Razširitev pribitkov za uvožena starejša vozila na standard EURO 5 in EURO 6a, b in c.
 • Povišanje odstotka pribitka za vozila z nižjim emisijskim standardom od EURO 6c in določitev najnižje absolutne vrednosti davka za ta vozila.

3a. Izredno počasno uveljavljanje električne mobilnosti na slovenskem trgu

 • Električna vozila še vedno predstavljajo manj kot 1% prodaje vseh novih vozil
 • Električna mobilnost se uveljavlja prepočasi
 • RS ne dosega zadanih ciljev glede deleža vozil na alternativni pogon in glede omejitve emisij CO2 iz prometa
 • Električna vozila so v nasprotju z večino drugih evropskih držav vključena v dodatno obdavčitev vozil

Možne rešitve v okviru ZDMV:

 • Izključitev električnih vozil iz obdavčitve.

4a. Tovorna vozila z dvema vrstama sedežev so obdavčena enako kot športni avtomobili

Tovorna vozila z dvema vrstama sedežev so obdavčena enako kot športni avtomobili      Tovorna vozila z dvema vrstama sedežev so obdavčena enako kot športni avtomobili

Predlog rešitve

 • Za tovorna vozila z dvema vrstama sedežev predlagamo enotno, ugodnejšo obdavčitev (npr. 1%), če izpolnjujejo kriterije iz pravilnika o DDV za upoštevanje vstopnega davka.

 

5a. Začasno uveden dodatni davek na motorna vozila zavira prodajo vozil nad 2.500 ccm

 Začasno uveden dodatni davek na motorna vozila zavira prodajo vozil nad 2.500 ccm

Učinek dodatnega DMV na prodajo vozil s prostornino motorja nad 2,5 l:

Število registriranih v letih 2010 in 2011 (2 leti pred uvedbo):            1.963
Število registriranih v letih 2013 in 2014 (2 leti po uvedbi):                1.025
Upad prodaje:                                                                                -48%


Predlog rešitve

 • Ukinitev začasnega dodatnega davka na motorna vozila.

6a. Ostali pomembni vidiki

 • ZDMV mora še naprej sistemsko preprečevati davčne utaje
 • Potrebno je ustrezno prehodno obdobje za prilagoditev sistemov (konfiguratorji, ceniki, obračuni davka itd.)
 • Uredba o informacijah o varčnosti porabe goriva, emisijah CO2 in emisijah onesnaževal zunanjega zraka, ki so na voljo potrošnikom pri novih osebnih vozilih

V letu 2018 smo se zaradi sprememb načina merjenja izpustov CO2 – ( uveljavitev prehodnega obdobja merjenja emisij in prehod na WLTP vrednosti v letu 2019 ) s pristojnimi službami na  Ministrstvu za okolje in prostor uspeli dogovoriti, da se v prehodnem obdobju do 01.09.2019 ne bo spremenila aktualna uredba ampak bodo imeli uvozniki možnost objave podatkov obeh vrednosti tako NEDC kot tudi WLTP. Zato bo potrebno v drugi polovici letošnjega leta ponovno pripraviti v sodelovanju z MOP osnutek nove uredbe in novega priročnika o informacijah o varčnosti porabe goriva, emisijah CO2 in emisijah onesnaževal zunanjega zraka tudi na portalu www.mojzrak.si s spremenjenimi vrednostmi.

c) Organizacija brezplačnega seminarja za člane sekcije v okviru TZS o aktualnih spremembah na davčnem področju

d) Priprava predloga spremembe zakona o dohodnini (obračunu bonitete) za službena vozila

Ker MF v zadnjih letih ni imelo posluha, da bi spremenili zakon o dohodnini v poglavju, ki govori o bonitetah za službena vozila, smo predlog oprostitve za plačilo bonitete za 100% električna - službena vozila v letu 2017 vključili v strategijo o alternativnih gorivih za katero je bil sprejet tudi triletni akcijski načrt, ki ga je pripravljalo Ministrstvo za infrastrukturo in pri katerem sekcija za osebna motorna vozila tudi aktivno sodeluje. V tem načrtu je za 100% električno službeno vozilo predlagana ukinitev plačila bonitete za službeno vozilo za priključni hibrid pa zmanjšanje na polovico.

e) Priprava predloga spremembe Zakona o davku na dodano vrednost

V strategiji RS za alternativna goriva smo predvideli tudi možnost uveljavljanja vstopnega DDV tudi za osebna vozila na električni pogon (priključna električna vozila). Prizadevali si bomo, da ta ukrep ostane v akcijskem načrtu in se tudi prenese v Zakon o davku na dodano vrednost.

3. Siva ekonomija – Nadzor avto - odpadov in centrov za razgradnjo izrabljenih vozil

V letu 2018 na področju sive ekonomije nismo naredili nobenih nadaljnjih korakov v smislu izboljšanja strategije inšpekcijskih nadzorov s prikritim delovanjem, ker nam to FURS s svojimi inšpekcijskimi organi ni omogočil.
Pobudo zajezitve sive ekonomije in dela na črno bi bilo potrebno razširiti še na dejavnost razstavljanja izrabljenih vozil in avto-odpadov kar v lanskem letu nismo uspeli dogovoriti s pristojnimi organi na FURS.
Sedaj, ko je urejena zakonodaja glede odjave vozila, se bo potrebno fokusirati še na konkretne postopke razstavljanja izrabljenih vozil in vodenja evidenc starih rezervnih delov, ki so predvideni za nadaljnjo prodajo.
Predvsem bi bilo potrebno veliko pozornost posvetiti kontroliranju vstopnega materiala in prodaje le teh. Pri teh postopkih ocenjujemo, da avto-odpadi zaradi zakonskih lukenj, ker ne rabijo voditi evidence vhodnega in izhodnega materiala, na črno brez računa prodajo zelo veliko starih rezervnih delov in na ta način onemogočajo prodajo novih.
Pri tem nam bo potrebna tudi pomoč oziroma sodelovanje s samostojnimi obrati in avto odpadi, ki so pridobili samostojna okoljevarstvena dovoljenja.

4. Električna vozila

Subvencije za nakup električnih vozil so v letu 2018 ostale na istem nivoju kot v letu 2017, ni pa prišlo do sprememb, ki smo jih predlagali na EKO Skladu direktorju g. Šolincu že v letu 2017 in sicer:

 • Potrebno bi bilo ustanoviti delovni organ (Sekcija, Eko Sklad in MZI) za usklajevanje dolgoročne strategije za področje EV, PHV, hibridov in vozil na alternativni pogon.
 • Glede na predpostavko, da je večina proizvajalcev začela s pripravami na implementacijo prodaje LEV vozil, ki bodo množično začela prihajati na trg v prihodnjih letih, se bo s tem povečala tudi priprava avtombilskih centrov in vgradnja polnilnic. Zato se bo v  okviru predlaganega delovnega organa potrebno pogovoriti tudi o distribuciji in stroških električne energije
 • Potrebno bo sprožiti tudi pobudo, da država preko svojih institucij podpre subvencioniranje vgradnje polnilnic tako za zasebnike, kot pravne osebe, med katere spadajo tudi trgovci in serviserji…
 • Potrebno je vztrajati na predlogu, ki smo ga v letu 2017 posredovali Eko Skladu in MZI v zvezi z trajanjem lastništva vozila pravnih oseb, ki se ukvarjajo s prodajo električnih vozil. Podan je bil predlog, da se subvencija podeli prvemu kupcu in ne uradnemu prodajalcu in lahko tako uradni prodajalec brez obveznosti vozilo odjavi iz prometa že v šestih mesecih oziroma v prvem letu.
 • Eko sklad naj pri pripravi pravilnika omogoči poenostavitev pridobitve subvencije. Predlagamo, da se sistem uredi tako, da bi lahko v salonih kupci enostavno vse zadeve za pridobitev subvencije uredili na prodajnem mestu.

V okviru triletnega akcijskega načrta, ki ga je pripravilo Ministrstvo za infrastrukturo na osnovi sprejete Strategije za alternativna goriva so bili predlagani še naslednji ukrepi, ki jih bo potrebno v naslednjih treh letih tudi uresničiti:

 • Osebe, ki kupijo električno ali PHV vozilo naj imajo ugodnosti pri boniteti za službeno vozilo. Predlagamo, da se za 100% električno vozilo boniteta za uporabo službenega vozila ukine, za PHV pa se naj obračuna samo 30% zdajšnje vrednosti. 
 • Predlagamo tudi dodatno subvencijo, ki bi jo namenila država za nakup 100% električnega vozila ali hibridnega vozila oziroma zamenjavo vozila, ki je starejše od 10 let. S tem bi reševali problematiko starega voznega parka saj je ocena, da imamo na trgu več kot 200.000 vozil, ki imajo motor z notranjim izgorevanjem EURO 1, EURO 2 in EURO 3.

5. Zakon o varstvu potrošnikov - garancije

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v lanskem letu še vedno ni pripravilo čistopisa  osnutka novega zakona ZVPOT-1. Gre za zelo kompleksen zakon, ki združuje tako zakone o garancijah kot tudi stvarni napaki in po novem dodaja še zakon o spletni prodaji, ki ga stari zakon ni vseboval. Po naših predvidevanjih ZVPOT-1 pred počitnicami ne bo sprejet, saj je potrebno še zelo veliko usklajevanj zato pričakujemo, da bo za javno razgrnitev zakona preteklo še kar nekaj časa, saj so zadeve očitno ostale nekje v predalu.  Sekcija za osebna motorna vozila ima svojo delovno skupino in aktivno sodeluje tudi v delovni skupini, ki je zato ustanovljena tudi na TZS.
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo bo zato tudi v letošnjem letu predvidelo samo nujne spremembe zakona, ki jih je potrebno izvesti zaradi sprememb evropskih direktiv. 

6. Statistika novih vozil

Z novim zakonom o motornih vozilih, ki je bil sprejet v letu 2017 v Državnem zboru smo na področju pridobivanja podatkov o enodnevnih registracijah našli rešitev, ki je sedaj sprejeta. Pomemben za nas je konkretno 64. člen zakona, ki govori o tem, da bomo lahko naročili poljuben izpis iz registra registriranih vozil za ceno, ki jo bo določilo ministrstvo za infrastrukturo-minister po internem pravilniku. Vendar je nastala ponovno težava, da mora sedanji minister-ca za infrastrukturo sprejeti še interni pravilnik, ki bo omogočal naročilo takšnih storitev in predvidel cene storitev.
Sekcija bo v letošnjem letu pospešila sprejetje novega pravilnika na Ministrstvu za infrastrukturo in pisala sedanji ministrici pismo - pobudo, da se pravilnik čimprej pripravi. Na ta način si bomo omogočili, da lahko pridobimo željene podatke o enodnevnih registracijah oziroma odjavah vozil in ostalih željah, ki bi jih imeli člani sekcije za določeno ceno.
Delovna skupina bo glede na sklep, ki ga je sprejela v lanskem letu, da se dvakrat letno v okviru uradne statistike predstavijo tudi številke o tako imenovanih enodnevnih registracijah, nadaljevala z delom in se poskušala čimprej dogovoriti za delovni sestanek na MZI.
Nadalje bo potrebno razmisliti tudi o dodatnih kriterijih, ki bi v statističnih podatkih bolj natančno predstavljala vozila na alternativni pogon.
Mogoče ne bi bilo slabo razmišljati tudi o konkretnih statističnih podatkih – trgu rabljenih vozil, ki se vsako leto povečuje.

7. Slovenski avto leta 2020

V letošnjem letu predlagamo, da se ponovno srečamo z organizatorjem Slovenski avto leta in ugotovimo ali so kake možnosti nadaljnjega sodelovanja s ciljem ponovne organizacije medijskega dogodka na TV, ki bi doprinesel tudi k boljši razpoznavnosti »slovenskega avta leta«, ki je v zadnjih letih v zatonu.

8. Ostale aktivnosti

 • Aktivno sodelovanje delovnih skupin pri pripravi novih zakonov
 • Sodelovanje Sekcije za osebna motorna vozila z državnimi institucijami pri pripravi nove zakonodaje, ki je povezana z avtomobilsko industrijo in z Trgovinsko zbornico Slovenije, kot matično organizacijo
 • Spremljanje zakonodaje na področju davkov, ki so povezani z avtomobilsko dejavnostjo
 • Urejanje internetnih strani sekcije – posodabljanje mesečne statistike novih registracij v RS
 • Pošiljanje mesečnih in polmesečnih podatkov o prodaji vozil vsem članom sekcije in mesečno obveščanje novinarjev
 • Sodelovanje Sekcije za osebna motorna vozila z evropskim združenjem avtomobilskih proizvajalcev ACEA in redno pošiljanje informacij vsem članom sekcije
 • Pošiljanje e-novic vsem članom sekcije 1 krat mesečno o napredovanju projektov

 

Sekretar sekcije                                                               Predsednik sekcije
Mirko Fifolt                                                                      Damijan Vuk

Novo predsedstvo sekcije v letu 2018

objavljeno: 11. apr. 2018 03:21 avtor: Sekcija Vozila   [ posodobljeno 11. apr. 2018 03:22 ]

Spoštovani predstavniki medijev,

Sekcija za osebna motorna vozila pri Trgovinski zbornici Slovenije je imela v torek 30.01.2018 svoj redni letni zbor, na katerem je potrdila opravljene aktivnosti v letu 2017 in sprejela Program dela ter finančni plan za leto 2018.

Novo predsedstvo Sekcije za osebna motorna vozila

Sekcija je izvolila na osnovi pravil tudi novo predsedstvo, ki šteje tri člane, kot do sedaj. Novi predsednik sekcije je postal za dobo enega leta g. Damijan Vuk – direktor Avto Triglava d.o.o., podpredsednika sekcije pa sta dosedanji predsednik g. mag. David Jurič – generalni direktor Summit motors Ljubljana d.o.o. in g. Borut Gazvoda – direktor  Opel Slovenija.

Na letnem zboru so člani Sekcije za osebna motorna vozila odločali tudi o organizaciji 25. Avtomobilskega salona Slovenije v letu 2019. Večina članov se je odločila, da se Avtomobilski salon Slovenije v letu 2019 ne organizira.

Sekcija za osebna motorna vozila pri TZS bo v letu 2018 pripravljala mesečno podatke o prodaji vozil in uradno statistiko, aktivno sodelovala z zakonodajno vejo oblasti, spremljala zakonodajo na področju davkov, ki je povezana z avtomobilsko dejavnostjo in sodelovala z evropskim združenjem avtomobilskih proizvajalcev ACEA. 

Več si preberite v priloženem dokumentu.

Zakon o motornih vozilih (ZMV-1)

objavljeno: 11. apr. 2018 03:19 avtor: Sekcija Vozila   [ posodobljeno 11. apr. 2018 03:19 ]

Novi zakon o motornih vozilih je bil sprejet v mesecu decembru 2017 in objavljen v uradnem listu 20. decembra 2017. 

Celotno besedilo zakona, je dosegljivo na povezavi: Zakon o motornih vozilih (ZMV-1).

Zakon o dajatvah za motorna vozila (ZDajMV)

objavljeno: 11. apr. 2018 02:59 avtor: Sekcija Vozila   [ posodobljeno 11. apr. 2018 03:00 ]

Novi zakon o dajatvah na odjavljena vozila (ZDajMV), ki je bil sprejet v mesecu Septembru 2017 in decembra 2017 objavljen v Uradnem listu RS

Novo predsedstvo sekcije v letu 2017

objavljeno: 2. mar. 2017 03:11 avtor: Sekcija Vozila

Sekcija za osebna motorna vozila pri Trgovinski zbornici Slovenije je imela v torek 14.02.2017 svoj redni letni zbor, na katerem je potrdila opravljene aktivnosti v letu 2016 in sprejela Program dela ter finančni plan za leto 2017.

Novo predsedstvo Sekcije za osebna motorna vozila

Sekcija je izvolila na osnovi pravil tudi novo predsedstvo, ki šteje tri člane, kot do sedaj. Novi predsednik sekcije je postal za dobo enega leta g. mag. David Jurič – generalni direktor Summit motors Ljubljana d.o.o.,  podpredsednika sekcije pa sta dosedanji predsednik g. Marjan Murn – direktor prodaje Renault Nissan Slovenija d.o.o. in novi član predsedstva g. Borut Gazvoda – direktor  Opel Slovenija.

Več si preberite v priloženem dokumentu.

24. Avtomobilski salon Slovenije | 27. marec-2. april 2017

objavljeno: 2. mar. 2017 00:37 avtor: Sekcija Vozila   [ posodobljeno 2. mar. 2017 00:38 ]

24. Avtomobilski salon Slovenije | 27. marec-2. april 2017
Največja sejemska prireditev s področja avtomobilizma v Sloveniji se skoraj po 20 letih vrača v Ljubljano.

Organizatorja salona: Trgovinska zbornica Slovenije, Sekcija za osebna motorna vozila in Gospodarsko razstavišče
Razstavne površine: na 12.000 m2 - vse obstoječe ter tri dodatne montažne dvorane
Število obiskovalcev: 80.000 do 100.000


Novo predsedstvo Sekcije za osebna motorna vozila

objavljeno: 26. maj 2016 05:32 avtor: Sekcija Vozila   [ posodobljeno 26. maj 2016 05:43 ]

Ljubljana, 02.02.2016

Sekcija za osebna motorna vozila pri Trgovinski zbornici Slovenije je imela 28.01.2016 svoj redni letni zbor, na katerem je potrdila opravljene aktivnosti v letu 2015 in sprejela Program dela ter finančni plan za leto 2016.

Novo predsedstvo Sekcije za osebna motorna vozila

Na osnovi pravilnika je sekcija izvolila novo predsedstvo, ki šteje tri člane, kot do sedaj. Novi predsednik sekcije je postal za dobo enega leta g. Marjan Murn – direktor prodaje Renault Nissan Slovenija d.o.o., podpredsednika sekcije pa sta dosedanji predsednik g. Danilo Ferjančič – generalni direktor Porsche Slovenija d.o.o. in novi član predsedstva g. David Jurič – generalni direktor Summit motors Ljubljana d.o.o.

Sekcija za osebna motorna vozila pri TZS bo tudi v letošnjem letu aktivno sodelovala z zakonodajno vejo oblasti, spremljala zakonodajo na področju davkov, ki je povezana z avtomobilsko dejavnostjo, sodelovala z evropskim združenjem avtomobilskih proizvajalcev ACEA in pripravljala mesečno podatke o prodaji vozil.

V nadaljevanju vam posredujemo tudi bistvene naloge, ki jih bo sekcija v sodelovanju z državnimi institucijami in s svojimi delovnimi skupinami poskušala reševati v letošnjem letu:
 1. Izrabljena motorna vozila – uvedba dajatve na odjavljeno vozilo - ukinitev izjave o lokaciji 

  OSNOVNE IDEJE MZI (Ministrstva za infrastrukturo) za pripravo novega zakona 

  a) V skladu z vsebino revizijskega poročila Računskega sodišča (ki je sicer še v obliki predloga) bo potrebno pripraviti finančni inštrument, ki bi pripomogel k večjemu zajemu izrabljenih vozil v razstavljanje in tudi druge ukrepe za preprečitev podajanja ali obstoja lokacij o vozilu v nasprotju z namenom te izjave.

  b) Čeprav je že bila podana odločitev o časovno omejeni izjavi o lokaciji in njenem posebnem zaračunavanju MZI vseeno meni, da je s sistemskega vidika bolje pristopiti k uvedbi dajatve za odjavljeno vozilo.

  c) Dajatev za odjavljeno vozilo (samo kategorije M1 – osebna vozila, N1 – lahka tovorna vozila, L5e) bi bila obračunana na letni osnovi in ne dnevni ali mesečni. To pomeni, da bi jo zavezanec moral plačati, če bi imel odjavljeno vozilo polno koledarsko leto. 

  Na tej osnovi bi lažje zagovarjali stališče, da je namenjena večjemu zajemu izrabljenih vozil in ne polnjenju državnega proračuna. Pa tudi ne bi vplivali na socialno stanje lastnikov, ki za kratek čas zaradi različnih razlogov (izguba službe, zdravstvenih težav, nakup novejšega vozila in prodaja starejšega, …) odjavijo svoje vozilo.

  d) Uvedba zavezanca za plačilo dajatve, ki bi bil lastnik vozila razen v primeru, da je z uporabnikom doseženo soglasje in evidentirano v MRVL (primeri pogodb o lizingu – plačnik ne bi bil lizingodajalec, solastništva,…) določiti pa bi bilo treba tudi izjeme od tega pravila (npr. primeri daljših postopkov dedovanj, lastnik vozila je otrok ali mladoletnik…)

  e) Dajatev za vozilo bi se plačevala npr. največ 20 let (mogoče 10?). Zanjo bi bila uvedena progresivna lestvica (podobno kot na Slovaškem): 

  1 leto;                       5 EUR (naše mnenje 15 EUR)
  1-2 leti;                     20 EUR
  2-4 leta;                    35 EUR
  4-6 let;                      70 EUR
  6-10 let;                    100 EUR
  Nad 10 let (do 20 let); 200 EUR

  f) S sistemskega vidika bi bilo najbolje, da je dajatev del spremenjenega zakona, ki sedaj določa samo dajatev za uporabo vozila v cestnem prometu. Novi zakon bi tako urejal dajatev za registrirana in odjavljena vozila. 

  Navedeno pa pomeni, da bi morala vzporedno teči postopka sprememb in dopolnitev Zakona o motornih vozilih (ki bi ukinil izjavo o lokaciji, bolj natančno določil odjavo po uradni dolžnosti – sprememba statusa vozila v »črtano«) in Zakona o letni dajatvi za uporabo vozil v cestnem prometu oziroma bi morala imeti določen isti datum pričetka uporabe določb za uvedbo dajatve in ukinitve izjave o lokaciji,… S pričetkom uporabe novih določb je treba spremeniti tudi postopke/izpise ob odjavi vozila (zavezanec za plačilo mora biti seznanjen z obračunom nove dajatve),…

  g) V sistem nove dajatve bi morali biti vključeni: 

  MZI / MOP / MF – priprava zakonodaje in dopolnitve sistema, ki podpira evidenco registriranih vozil (MRVL), finančno pokritje stroškov, operativna pomoč za uvedbo sistema dajatve (uvedba novih podračunov, priprava UPN ….) 

  MJU / UE – izpisi obračunov (odločbe z UPN) za letne dajatve in vodenje evidenc obračunov, plačil, pritožb,…, odstopi v izvršbe,… 
  MF / FURS – izvršbe 
  DRSI – nadzor nad letno dajatvijo za odjavljeno vozilo in strokovna pomoč, priprava letnih poročil,… (podobno kot za letno dajatev za uporabo vozila v cestnem prometu). 

  Inšpektorat pristojen za okolje – postane pristojen za nadzor nad odjavljenimi vozili (sedaj nad izjavami o lokacijah vozil)

  h) Povprečno število vozil, ki so odjavljena več kot eno leto: 61.000. Ali bo to tudi po uvedbi dajatve, ni mogoče oceniti. 

 2. Davčna zakonodaja 

  V letu 2015 zaradi varčevalnih ukrepov na področju davčne zakonodaje v letnem programu dela nismo uspeli realizirati vseh zastavljenih ciljev zato bo potrebno nadaljevati: 

  a) z pripravo predloga zakona o dohodnini (obračunu bonitete) za službena vozila 
  Predlog za obračun bonitet za službena vozila je potrebno pripraviti v smeri ukinitve bonitete za plačilo dohodnine v primeru uporabe električnega vozila ali PHV vozila.
  Nadalje bi bilo smotrno razmisliti tudi o oprostitvi plačila DDV pri nakupu električnih vozil oziroma PHV.
  Predlagamo sodelovanje delovne skupine za davke in električna vozila. 

  b) z ponovnim usklajevanjem sprejete nove Uredbe o informacijah o varčnosti porabe goriva, emisijah CO2 in emisijah onesnaževal zunanjega zraka, ki so na voljo potrošnikom pri novih osebnih vozilih.
  V lanskem letu je bil dogovor s pristojnimi službami, da se po uveljavitvi nove Uredbe po enem letu njene uporabe ponovno sestanemo na MOP, da se zmanjša določena velikost za osveščanje kupca iz 20% oglaševalskega prostora na jumbo plakatih in TV oglasih na vsaj 10% tako kot je že bilo v prejšnji uredbi oziroma se poišče možnost in način prikazovanja zahtevanih podatkov na bolj razumljiv način. 

  c) z organizacijo brezplačnega seminarja za člane sekcije v okviru TZS o aktualnih spremembah na davčnem področju 
  V letošnjem letu so uvedene davčne blagajne in v kolikor bo prišlo do dodatnega povpraševanja po rešitvi problematike iz omenjenega področja, bomo v okviru TZS organizirali za naše člane sekcije brezplačni seminar. 

  d) ukinitev dodatnega DMV (nad 2.500 ccm) Luksuzni davek po ZUJF iz leta 2012 

  e) sprememba zakonodaje na področju motornih olj in ravnanja z odpadnimi olji

  Pereča problematika na tem področju je prodaja olja v poprodajni dejavnosti pooblaščenih servisov v Sloveniji oziroma prodaja olja v večjih količinah preko trgovskih centrov in ne-enaki pogoji poslovanja v primerjavi s pooblaščeno mrežo.

  Konkretni problemi:
  - Prodaja olja v centrih ni količinsko omejena
  - Ne izvaja se evidenca prodaje olja (npr. kupiš 3 sode, nihče ne vpraša kam boš shranil staro olje)
  - Ob prodaji olja se ne izvaja kontrola uničenja/odvoza starega olja (primer: kupec kupi 5 l olja v prodajalni in ga zamenja s starim, uničenje za staro olje pa ni sistemsko urejeno). 

 3. Siva ekonomija
  V mesecu marcu pričakujemo še drugo poročilo FURS-a o opravljenih inšpekcijskih pregledih (seznam 45 pravnih subjektov) in v kolikor se bo ugotovilo, da gre za večja kršenja delovne zakonodaje se bomo odločili za nove skupne ukrepe z FURS.
  V letu 2016 relansiramo pobudo sekcije vsem uvoznikom na področju ukrepov proti sivi ekonomiji. 

 4. Električna vozila
  Za nakup električnih vozil bi bilo potrebno Ministrstvu za infrastrukturo in Eko Skladu predlagati še dodatne spodbude za povečanje prodaje električnih in PHV vozil. 

  Ti konkretni predlogi so sledeči: 
  - Subvencija naj se poveča na vsaj 7.000 EUR, saj drugače do večje prodaje električnih vozil v RS ne bo prišlo;
  - za PHV pa se naj vrne subvencija iz 3.000,00 EUR na 4.000,00 EUR, kot je bilo že v prvih letih
  - Za potrebe lansiranja električnih vozil v mreži prodajalcev Sekcije za osebna motorna vozila pri Trgovinski zbornici Slovenije potrebujemo enako višino subvencij kot v letu 2015
  - Osebe, ki kupijo električno ali PHV vozilo naj imajo ugodnosti pri boniteti za službeno vozilo. Predlagamo, da se za 100% električno vozilo boniteta za uporabo službenega vozila ukine, za PHV pa se naj obračuna samo 30% zdajšnje vrednosti. 
  - Eko sklad naj pri pripravi pravilnika omogoči poenostavitev pridobitve subvencije. Predlagamo, da se sistem uredi tako, da bi lahko v salonih kupci enostavno vse zadeve za pridobitev subvencije uredili na prodajnem mestu in, da jim Eko sklad v danem trenutku, ko so se odločili za nakup električnega vozila, da informacijo, če je subvencija še na voljo.
  - Predlagamo tudi ustanovitev delovnega organa za usklajevanje dolgoročne strategije za področje EV 

  Glede na to, da se določene teme pokrivajo tudi z aktivnostmi delovne skupine za davke predlagamo, da se med letom skliče tudi skupna delovna skupina. 

 5. Zakon o varstvu potrošnikov - garancije
  Osnutek novega zakona ZVPOT-1 je sedaj pripravljen, posredovane so bile tudi že skupne pripombe, v letošnjem letu pa bomo aktivno sodelovali z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo pri sprejemanju novega zakona, da ne bi ponovno prišlo z dodatnim pisanjem pravilnikov do uveljavitve garancijskega roka za rabljena vozila, ki naj bi bil z novim osnutkom odpravljen.  

 6. Statistika novih vozil 
  Podatke o enodnevnih registracijah že več kot dve leti ne prejemamo, zato si člani pomagajo z podatki Avtoparka RS, ki je objavljen na portalu NIO.
  Prvi sestanek s pristojnimi na MZI in ostalimi deležniki bomo organizirali v mesecu Januarju 2016 in se poskušali pogovoriti o možnostih za spremembe pri naboru podatkov. Istočasno bomo z JATO pregledali tudi kriterije za pripravo mesečnih podatkov o registracijah in jih po potrebi spremenili. 

 7. Zaščita blagovnih znamk

  Na področju prodaje originalnih rezervnih delov je potrebno korenito spremeniti zakonodajo o zaščiti blagovne znamke, ki v tem trenutku v naši državi ni urejena.

  Skladno s tem bo v letošnjem letu sekcija pripravila pisne predloge in z njimi seznanila pristojne državne organe. 


         Sekretar sekcije                                                              Predsednik sekcije 
         Mirko Fifolt                                                                      Marjan Murn

Smernice za izvajanje Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja izrabljenih motornih vozil

objavljeno: 26. maj 2016 03:59 avtor: Sekcija Vozila   [ posodobljeno 26. maj 2016 04:20 ]

Ljubljana, 9. 11. 2015

Dne 9. 11. 2015 začnejo veljati smernice za izvajanje uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja izrabljenih motornih vozil, št. 6/2015, kjer so podrobneje določeni pristojni organi za obračun in vračilo okoljske dajatve, predmet obdavčitve, trenutek nastanka obveznosti za obračun okoljske dajatve, zavezanci za plačilo okoljske dajatve, prijava dejavnosti, osnova za obračun okoljske dajatve, oprostitve in vračilo okoljske dajatve, izpolnjevanje posameznih polj v obrazcih za prijavo dejavnosti, obračun in vračilo okoljske dajatve.

Podrobnejši opis »

Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja izrabljenih motornih vozil – 1. izdaja

objavljeno: 26. maj 2016 03:58 avtor: Sekcija Vozila   [ posodobljeno 26. maj 2016 04:18 ]

Ljubljana, 20.02.2015

Na podlagi Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja izrabljenih motornih vozil (v nadaljevanju: uredba; Uradni list RS, št. 87/05 in 118/05), ki je začela veljati 1. 10. 2005, izvaja nadzor nad pobiranjem okoljske dajatve Finančna uprava Republike Slovenije (FURS). Krajevno pristojni finančni urad za prijavo dejavnosti, predložitev obračunov in zahtevkov za vračilo je Finančni urad Kranj, Oddelek za trošarine in okoljske dajatve Jesenice. Plačniki okoljske dajatve prijave dejavnosti, obračune in zahtevke za vračilo okoljske dajatve naslovijo na Finančni urad Kranj, Oddelek za trošarine in okoljske dajatve, Spodnji plavž 6c, 4270 Jesenice.  

Okoljska dajatev se plačuje zaradi obremenjevanja okolja in ustvarjanja odpadkov z izrabljenimi motornimi vozili, ki nastanejo po uporabi motornih vozil.

Podrobnejši opis (na vojo v . doc - 162 Kb)

1-10 of 19