Novo predsedstvo Sekcije za osebna motorna vozila

objavljeno: 26. maj 2016, 05:32 avtor: Sekcija Vozila   [ posodobljeno 26. maj 2016, 05:43 ]
Ljubljana, 02.02.2016

Sekcija za osebna motorna vozila pri Trgovinski zbornici Slovenije je imela 28.01.2016 svoj redni letni zbor, na katerem je potrdila opravljene aktivnosti v letu 2015 in sprejela Program dela ter finančni plan za leto 2016.

Novo predsedstvo Sekcije za osebna motorna vozila

Na osnovi pravilnika je sekcija izvolila novo predsedstvo, ki šteje tri člane, kot do sedaj. Novi predsednik sekcije je postal za dobo enega leta g. Marjan Murn – direktor prodaje Renault Nissan Slovenija d.o.o., podpredsednika sekcije pa sta dosedanji predsednik g. Danilo Ferjančič – generalni direktor Porsche Slovenija d.o.o. in novi član predsedstva g. David Jurič – generalni direktor Summit motors Ljubljana d.o.o.

Sekcija za osebna motorna vozila pri TZS bo tudi v letošnjem letu aktivno sodelovala z zakonodajno vejo oblasti, spremljala zakonodajo na področju davkov, ki je povezana z avtomobilsko dejavnostjo, sodelovala z evropskim združenjem avtomobilskih proizvajalcev ACEA in pripravljala mesečno podatke o prodaji vozil.

V nadaljevanju vam posredujemo tudi bistvene naloge, ki jih bo sekcija v sodelovanju z državnimi institucijami in s svojimi delovnimi skupinami poskušala reševati v letošnjem letu:
 1. Izrabljena motorna vozila – uvedba dajatve na odjavljeno vozilo - ukinitev izjave o lokaciji 

  OSNOVNE IDEJE MZI (Ministrstva za infrastrukturo) za pripravo novega zakona 

  a) V skladu z vsebino revizijskega poročila Računskega sodišča (ki je sicer še v obliki predloga) bo potrebno pripraviti finančni inštrument, ki bi pripomogel k večjemu zajemu izrabljenih vozil v razstavljanje in tudi druge ukrepe za preprečitev podajanja ali obstoja lokacij o vozilu v nasprotju z namenom te izjave.

  b) Čeprav je že bila podana odločitev o časovno omejeni izjavi o lokaciji in njenem posebnem zaračunavanju MZI vseeno meni, da je s sistemskega vidika bolje pristopiti k uvedbi dajatve za odjavljeno vozilo.

  c) Dajatev za odjavljeno vozilo (samo kategorije M1 – osebna vozila, N1 – lahka tovorna vozila, L5e) bi bila obračunana na letni osnovi in ne dnevni ali mesečni. To pomeni, da bi jo zavezanec moral plačati, če bi imel odjavljeno vozilo polno koledarsko leto. 

  Na tej osnovi bi lažje zagovarjali stališče, da je namenjena večjemu zajemu izrabljenih vozil in ne polnjenju državnega proračuna. Pa tudi ne bi vplivali na socialno stanje lastnikov, ki za kratek čas zaradi različnih razlogov (izguba službe, zdravstvenih težav, nakup novejšega vozila in prodaja starejšega, …) odjavijo svoje vozilo.

  d) Uvedba zavezanca za plačilo dajatve, ki bi bil lastnik vozila razen v primeru, da je z uporabnikom doseženo soglasje in evidentirano v MRVL (primeri pogodb o lizingu – plačnik ne bi bil lizingodajalec, solastništva,…) določiti pa bi bilo treba tudi izjeme od tega pravila (npr. primeri daljših postopkov dedovanj, lastnik vozila je otrok ali mladoletnik…)

  e) Dajatev za vozilo bi se plačevala npr. največ 20 let (mogoče 10?). Zanjo bi bila uvedena progresivna lestvica (podobno kot na Slovaškem): 

  1 leto;                       5 EUR (naše mnenje 15 EUR)
  1-2 leti;                     20 EUR
  2-4 leta;                    35 EUR
  4-6 let;                      70 EUR
  6-10 let;                    100 EUR
  Nad 10 let (do 20 let); 200 EUR

  f) S sistemskega vidika bi bilo najbolje, da je dajatev del spremenjenega zakona, ki sedaj določa samo dajatev za uporabo vozila v cestnem prometu. Novi zakon bi tako urejal dajatev za registrirana in odjavljena vozila. 

  Navedeno pa pomeni, da bi morala vzporedno teči postopka sprememb in dopolnitev Zakona o motornih vozilih (ki bi ukinil izjavo o lokaciji, bolj natančno določil odjavo po uradni dolžnosti – sprememba statusa vozila v »črtano«) in Zakona o letni dajatvi za uporabo vozil v cestnem prometu oziroma bi morala imeti določen isti datum pričetka uporabe določb za uvedbo dajatve in ukinitve izjave o lokaciji,… S pričetkom uporabe novih določb je treba spremeniti tudi postopke/izpise ob odjavi vozila (zavezanec za plačilo mora biti seznanjen z obračunom nove dajatve),…

  g) V sistem nove dajatve bi morali biti vključeni: 

  MZI / MOP / MF – priprava zakonodaje in dopolnitve sistema, ki podpira evidenco registriranih vozil (MRVL), finančno pokritje stroškov, operativna pomoč za uvedbo sistema dajatve (uvedba novih podračunov, priprava UPN ….) 

  MJU / UE – izpisi obračunov (odločbe z UPN) za letne dajatve in vodenje evidenc obračunov, plačil, pritožb,…, odstopi v izvršbe,… 
  MF / FURS – izvršbe 
  DRSI – nadzor nad letno dajatvijo za odjavljeno vozilo in strokovna pomoč, priprava letnih poročil,… (podobno kot za letno dajatev za uporabo vozila v cestnem prometu). 

  Inšpektorat pristojen za okolje – postane pristojen za nadzor nad odjavljenimi vozili (sedaj nad izjavami o lokacijah vozil)

  h) Povprečno število vozil, ki so odjavljena več kot eno leto: 61.000. Ali bo to tudi po uvedbi dajatve, ni mogoče oceniti. 

 2. Davčna zakonodaja 

  V letu 2015 zaradi varčevalnih ukrepov na področju davčne zakonodaje v letnem programu dela nismo uspeli realizirati vseh zastavljenih ciljev zato bo potrebno nadaljevati: 

  a) z pripravo predloga zakona o dohodnini (obračunu bonitete) za službena vozila 
  Predlog za obračun bonitet za službena vozila je potrebno pripraviti v smeri ukinitve bonitete za plačilo dohodnine v primeru uporabe električnega vozila ali PHV vozila.
  Nadalje bi bilo smotrno razmisliti tudi o oprostitvi plačila DDV pri nakupu električnih vozil oziroma PHV.
  Predlagamo sodelovanje delovne skupine za davke in električna vozila. 

  b) z ponovnim usklajevanjem sprejete nove Uredbe o informacijah o varčnosti porabe goriva, emisijah CO2 in emisijah onesnaževal zunanjega zraka, ki so na voljo potrošnikom pri novih osebnih vozilih.
  V lanskem letu je bil dogovor s pristojnimi službami, da se po uveljavitvi nove Uredbe po enem letu njene uporabe ponovno sestanemo na MOP, da se zmanjša določena velikost za osveščanje kupca iz 20% oglaševalskega prostora na jumbo plakatih in TV oglasih na vsaj 10% tako kot je že bilo v prejšnji uredbi oziroma se poišče možnost in način prikazovanja zahtevanih podatkov na bolj razumljiv način. 

  c) z organizacijo brezplačnega seminarja za člane sekcije v okviru TZS o aktualnih spremembah na davčnem področju 
  V letošnjem letu so uvedene davčne blagajne in v kolikor bo prišlo do dodatnega povpraševanja po rešitvi problematike iz omenjenega področja, bomo v okviru TZS organizirali za naše člane sekcije brezplačni seminar. 

  d) ukinitev dodatnega DMV (nad 2.500 ccm) Luksuzni davek po ZUJF iz leta 2012 

  e) sprememba zakonodaje na področju motornih olj in ravnanja z odpadnimi olji

  Pereča problematika na tem področju je prodaja olja v poprodajni dejavnosti pooblaščenih servisov v Sloveniji oziroma prodaja olja v večjih količinah preko trgovskih centrov in ne-enaki pogoji poslovanja v primerjavi s pooblaščeno mrežo.

  Konkretni problemi:
  - Prodaja olja v centrih ni količinsko omejena
  - Ne izvaja se evidenca prodaje olja (npr. kupiš 3 sode, nihče ne vpraša kam boš shranil staro olje)
  - Ob prodaji olja se ne izvaja kontrola uničenja/odvoza starega olja (primer: kupec kupi 5 l olja v prodajalni in ga zamenja s starim, uničenje za staro olje pa ni sistemsko urejeno). 

 3. Siva ekonomija
  V mesecu marcu pričakujemo še drugo poročilo FURS-a o opravljenih inšpekcijskih pregledih (seznam 45 pravnih subjektov) in v kolikor se bo ugotovilo, da gre za večja kršenja delovne zakonodaje se bomo odločili za nove skupne ukrepe z FURS.
  V letu 2016 relansiramo pobudo sekcije vsem uvoznikom na področju ukrepov proti sivi ekonomiji. 

 4. Električna vozila
  Za nakup električnih vozil bi bilo potrebno Ministrstvu za infrastrukturo in Eko Skladu predlagati še dodatne spodbude za povečanje prodaje električnih in PHV vozil. 

  Ti konkretni predlogi so sledeči: 
  - Subvencija naj se poveča na vsaj 7.000 EUR, saj drugače do večje prodaje električnih vozil v RS ne bo prišlo;
  - za PHV pa se naj vrne subvencija iz 3.000,00 EUR na 4.000,00 EUR, kot je bilo že v prvih letih
  - Za potrebe lansiranja električnih vozil v mreži prodajalcev Sekcije za osebna motorna vozila pri Trgovinski zbornici Slovenije potrebujemo enako višino subvencij kot v letu 2015
  - Osebe, ki kupijo električno ali PHV vozilo naj imajo ugodnosti pri boniteti za službeno vozilo. Predlagamo, da se za 100% električno vozilo boniteta za uporabo službenega vozila ukine, za PHV pa se naj obračuna samo 30% zdajšnje vrednosti. 
  - Eko sklad naj pri pripravi pravilnika omogoči poenostavitev pridobitve subvencije. Predlagamo, da se sistem uredi tako, da bi lahko v salonih kupci enostavno vse zadeve za pridobitev subvencije uredili na prodajnem mestu in, da jim Eko sklad v danem trenutku, ko so se odločili za nakup električnega vozila, da informacijo, če je subvencija še na voljo.
  - Predlagamo tudi ustanovitev delovnega organa za usklajevanje dolgoročne strategije za področje EV 

  Glede na to, da se določene teme pokrivajo tudi z aktivnostmi delovne skupine za davke predlagamo, da se med letom skliče tudi skupna delovna skupina. 

 5. Zakon o varstvu potrošnikov - garancije
  Osnutek novega zakona ZVPOT-1 je sedaj pripravljen, posredovane so bile tudi že skupne pripombe, v letošnjem letu pa bomo aktivno sodelovali z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo pri sprejemanju novega zakona, da ne bi ponovno prišlo z dodatnim pisanjem pravilnikov do uveljavitve garancijskega roka za rabljena vozila, ki naj bi bil z novim osnutkom odpravljen.  

 6. Statistika novih vozil 
  Podatke o enodnevnih registracijah že več kot dve leti ne prejemamo, zato si člani pomagajo z podatki Avtoparka RS, ki je objavljen na portalu NIO.
  Prvi sestanek s pristojnimi na MZI in ostalimi deležniki bomo organizirali v mesecu Januarju 2016 in se poskušali pogovoriti o možnostih za spremembe pri naboru podatkov. Istočasno bomo z JATO pregledali tudi kriterije za pripravo mesečnih podatkov o registracijah in jih po potrebi spremenili. 

 7. Zaščita blagovnih znamk

  Na področju prodaje originalnih rezervnih delov je potrebno korenito spremeniti zakonodajo o zaščiti blagovne znamke, ki v tem trenutku v naši državi ni urejena.

  Skladno s tem bo v letošnjem letu sekcija pripravila pisne predloge in z njimi seznanila pristojne državne organe. 


         Sekretar sekcije                                                              Predsednik sekcije 
         Mirko Fifolt                                                                      Marjan Murn