O sekciji‎ > ‎

Program dela sekcije

Program dela Sekcije za osebna motorna vozila pri TZS za leto 2022

Ljubljana, 20.12.2021

V letu 2022 se bomo v sekciji za osebna motorna vozila v prvi polovici leta še vedno po vsej verjetnosti ukvarjali z odloki in ukrepi, ki nas bodo spremljali ob zapiranju in odpiranju dejavnosti zaradi koronavirus ukrepov. Vlada RS mora po zakonu vsak teden objavljati nove odloke, ki veljajo za sedem dni v naprej zato nekega dolgoročnega planiranja ni za pričakovati. Člani predsedstva se bodo sestajali na približno vsake tri mesece, sekretar sekcije pa je s predsednikom sekcije tedensko v stalnem stiku. Sekretar sekcije bo pripravil tudi natančen seznam aktivnosti za vsak teden posebej za obdobje 01.02.2022 do 31.01.2023, ki ga bo predstavil predsedniku sekcije.  

1. Izrabljena motorna vozila

Predlog ZVO-2 (Zakon o varstvu okolja), ki je vezan na poglavje »Sistem proizvajalčeve razširjene odgovornosti«

Predlog zakona je v pripravi na MOP že od 4. septembra 2019, ko ga je prvič predstavil minister Zajc v času Šarčeve vlade. Čistopis predloga so prejeli vsi člani delovne skupine za izrabljena vozila in nanj niso imeli pripomb.

ZVO-2 daje pravno podlago, s pomočjo katere bo Slovenija lažje dosegla ambiciozne okoljske cilje.

Predlog zakona zajema vse dele okolja (zrak, vode, ohranjanje narave itd.) in instrumentalne pristope varovanja okolja (načrtovanje, presoja vplivov na okolje, dovoljevanje itd.). Uveljavlja temeljna načela in pristope za vso zakonodajo z okoljskega področja ter daje podlago za podzakonske akte.

Predlog na novo celovito ureja ravnanje z odpadki, vključno z določitvijo temeljnih pravil ravnanja z odpadki, pogojev ter meril za prenehanje statusa odpadka in ureditvijo sistema proizvajalčeve razširjene odgovornosti (PRO), ki ga mora Slovenija uvesti zaradi prenosa evropske direktive 2018/851/ES.

Ključni namen ZVO-2 je spodbujati k zmanjševanju proizvedenih količin odpadkov ter vzpostaviti učinkovit, pregleden in stroškovno optimalen sistem ravnanja z odpadki.

Z ZVO-2 država prenaša več evropskih določil, med njimi načela krožnega gospodarstva, »onesnaževalec plača« in »proizvajalčeva razširjena odgovornost«.

Z novim zakonom se rešuje problem kopičenja kupov odpadne embalaže na dvoriščih komunalnih podjetij.

Ker bo novi ZVO-2 popolnoma spremenil način delovanja obratov bo v nadaljevanju delovna skupina aktivno sodelovala z MOP pri potrebnih spremembah uredbe o razgradnji izrabljenih vozil.

V predlogu novega zakona o varstvu okolja je še vedno možnost  izpolnjevanja samostojne obveznosti.

Bistvo novega zakona je v tem, da bo rešil problematiko ustanavljanja podjetji za razgradnjo in predelavo plastike in ostalih odpadkov na način, da bo imelo ministrstvo za okolje in prostor popoln nadzor nad ustanavljanjem podjetji in izdajo obratovalnih dovoljenj in vsako leto posebej zahtevalo tudi poročilo o razgradnji.

Osnutek zakona je v zaključni fazi (v medresorski obravnavi) in naj bi bil sprejet že v lanskem letu pa se je zakompliciralo pri zadostni podpori zakona v DZ. Sedaj je planiran sprejem v prvi polovici tega leta oziroma pred volitvami, začel pa bo veljati po vsej verjetnosti s 01.01.2023 oziroma 31.12.2022. Do tega datuma pa bo potrebno sprejeti še ostale pod-akte in pravilnike.

Na osnovi sprejetja ZVO-2 (Zakon o varstvu okolja), ki je vezan na poglavje »Sistem proizvajalčeve razširjene odgovornosti« in nove uredbe o ravnanju z izrabljenimi vozili bo delovna skupina za izrabljena vozila izpeljala interni javni razpis za novega izvajalca skupnega načrta oziroma pripravila na osnovi nove zakonodaje vse potrebno, da bo služba razgradnje izrabljenih vozil nemoteno naprej delovala z čim manjšimi stroški za proizvajalce – prodajalce vozil.

V lanskem letu je potekla večini članom sekcije tudi pogodba z izvajalcem skupnega načrta podjetjem Ekomobil d.o.o. zato bomo morali biti zelo aktivni, da se pripravi nova pogodba in izbere najbolj ugodnega izvajalca.

V postopek izbire bo potrebno vključiti tudi ostale samostojne obrate, ki delujejo v okviru Obrtne zbornice Slovenija in imajo samostojna obratovalna dovoljenja.

Nadalje bo potrebno izpolniti tudi sklep delovne skupine za izrabljena vozila, da podjetju Ekomobil d.o.o. poravnamo strošek tiskanja cca 60.000 letakov, ki naj bi ga dobil vsak kupec novega vozila v prodajnem salonu, da je možno staro izrabljeno vozilo razgraditi brezplačno. Obljuba je bila dana že za leto 2020 in 2021, pa zaradi epidemije ni bila realizirana.


2. Davčna zakonodaja

a)   Predlog Zakona o alternativnih gorivih in predlog Akcijskega programa za alternativna goriva v prometu za leti 2022 in 2023

Na Direktorat za trajnostno mobilnost in prometno politiko MINISTRSTVA ZA INFRASTRUKTURO smo generalnemu direktorju Direktorata g. Darku Trajanovu dne 12.01.2022 poslali prošnjo za sestanek na katerem bomo predstavili naš predlog rešitve ukinitve subvencij za pravne osebe na Eko skladu, poleg tega pa bi obravnavali še ostala aktualna vprašanja – predvsem aktivnosti pri pripravi predloga Akcijskega programa za alternativna goriva v prometu za leti 2022 in 2023, ki je bil objavljen v gradivih za obravnavo na Vladi RS, in ostale potrebne aktivnostih za zagotavljanje ustrezne polnilne infrastrukture ter ostala področja, kjer bi želeli aktivno sodelovati in so pomembna iz vidika doseganja zastavljenih ciljev na področju trajnostne mobilnosti. Projekt bomo peljali v okviru obeh delovnih skupin (za davke in za električna vozila).

b)   Sprememba Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost 

V pripravi naj bi bila glede na zadnjo spremembo Zakona o davku na dodano vrednost (UL RS št. 3/22 z dne 7. 1. 2022) tudi sprememba Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost. Pravilnik bo med drugim tudi določal način uveljavljanja nove možnosti za upoštevanje vstopnega davka pri nakupu električnih vozil. V Sekciji ocenjujemo, da gre pri zadnji noveli ZDDV-1 za enega od ključnih ukrepov za povečanje prodaje električnih vozil v RS, žal pa so se takoj po sprejetju zakona pojavile različne interpretacije, ki bi lahko močno zavrle njegovo učinkovitost pri spodbujanju prehoda na električno mobilnost v slovenskih podjetjih. V izogib negotovosti pri izvajanju in z namenom, da se v polni meri doseže namen zakona – to je pospešeno uveljavljanje trajnostne mobilnosti v podjetjih, bomo skupaj tudi z drugimi zbornicami in Zavezništvom za trajnostno gospodarstvo CER pripravili poziv za ustrezno dopolnitev tega pravilnika.

c)   Novela Zakona o dohodnini

Pozorno bomo spremljali sprejemanje novele Zakona o dohodnini, ki predvideva znižanje bonitet za zasebno uporabo električnih vozil na 0€, saj je še zadnji manjkajoči člen v paketu davčnih spodbud za električno mobilnost. Novela je pomembna tudi zato, ker prinaša možnost uporabe nove investicijske olajšave za digitalni in zeleni prehod, ki že velja za podjetja, tudi samostojnim podjetnikom. 

d)   Predlog za spremembo Uredbe o informacijah o varčni porabi goriva in emisijah CO2, ki so na voljo potrošnikom ob nakupu novih osebnih vozil

Glavni vzrok za potrebo po spremembi uredbe je prehod na nov način merjenja emisij osebnih motornih vozil (WLTP). V letu 2021 smo sicer spremenili nekatere obrazce za pošiljanje podatkov na ARSO v sodelovanju z MOP oziroma go. Alenko Fritzel kot je navajanje nepotrebnih in že zdavnaj zastarelih klavzul, uredba pa se ni spremenila. Ob spremembi bi veljalo odpraviti tudi nekatere nelogičnosti sedanje uredbe, ki resno omejujejo doseganje njenega namena in povzročajo velike administrativne obremenitve gospodarstva.

Ø  Problematična področja trenutno veljavne uredbe:

 • navajanje natančnih emisijskih vrednosti onesnaževal v oglaševanju (potrošniki teh številk ne razumejo, niti jih ne zahteva evropska direktiva - ta zahteva samo CO2 in porabo)
 • zahteva, da se 20% oglasnega prostora nameni zelo podrobnim okoljskim informacijam
 • seznami vozil (plakat, poročanje ARSO) zahtevajo zelo podrobne podatke, ki za nove modele vozil ob začetku prodaje (pred prispetjem prvih vozil v Slovenijo) večinoma še niso na voljo. Ti podatki se zato zbirajo ročno, pridobivajo za vsak tip vozila posebej od proizvajalcev po e-mailu. Vse to zahteva precej časa, preverjanja in ročnega urejanja, za končnega potrošnika pa zaradi kompleksnosti ti podatki nimajo večje vrednosti.

Ø  Predlog, ki smo ga posredovali MOP že konec leta 2019 pa do sedaj ni bil realiziran:

 1. Oglaševanje:
 • Pri oglaševanju bi se bilo smiselno omejiti na najnujnejše informacije. To so CO2 in poraba, ker jih zahteva evropska direktiva, črtajo pa naj se neobvezne klavzule. Črta se tudi večina ostalih neobveznih emisij in se jih nadomesti z logotipom mojzrak in navedbo spletne strani mojzrak.si.
 • Obveza za 20% oglasne površine se spremeni na 10%, pri čemer se črtajo klavzule, ki se nadomestijo z logotipom mojzrak in spletnim naslovom www.mojzrak.si, kjer so dostopne podrobnejše informacije. S tem se omogoči, da bodo okoljske informacije dobro vidne (ker bo manj besedila), za dodatne informacije in druga onesnaževala zunanjega zraka pa bodo potrošniki usmerjeni na kompetentno spletno stran, kjer bodo poleg golih številk dobili še vsa dodatna pojasnila, potrebna za njihovo interpretacijo. Kljub manjšemu deležu oglasne površine bodo podatki bolj vidni, ker ostanejo samo najpomembnejši, s strani EU direktive predpisani podatki.
 • Tudi televizijski oglasi naj poleg emisij CO2 in porabe (v velikosti črk podnapisov) vsebujejo logotip moj zrak in naslov te spletne strani. Za gospodarstvo je izredno pomembno, da se logotip in informacije prikazujejo samo določen čas med trajanjem oglasa in ne po oglasu, saj vsaka sekunda televizijskega oglasa stane.
 1. Povzetek
 • Dobronamerne dodatne zahteve za navajanje emisij npr. ogljikovodikov, dušikovih oksidov ali števila trdnih delcev v oglaševanju so imele negativen vpliv na obveščenost potrošnikov, saj se v množici podatkov in na štiri decimalna mesta natančnih številk potrošniki težko znajdejo. Zato naj se v oglaševanju navajajo zgolj klavzule in podatki, ki jih za oglaševanje zahteva evropska direktiva (CO2, poraba). Dodatni podatki naj se potrošnikom ponudijo v primerni obliki in s komentarjem preko portala mojzrak.si. Vir teh podatkov je lahko baza registriranih vozil. Za vidno oglaševanje okoljskih podatkov in portala mojzrak.si zadostuje 10% oglasne površine.Zaradi potrebne prilagoditve IT sistemov, priprave tiskovin in spremembe procesov je potrebno prehodno obdobje pri prehodu na WLTP vrednosti. Spremembe uredbe, ki poenostavljajo njeno izvajanje in učinkovitost, naj začnejo veljati takoj po njeni uveljavitvi, za prehod na WLTP podatke pa je potrebno ustrezno  prehodno obdobje – predlagamo 6 mesecev.

e) Organizacija brezplačnega seminarja za člane sekcije v okviru TZS o aktualnih spremembah na davčnem področju

Predvidoma v začetku februarja bomo izvedli delavnico na temo uveljavljanja vstopnega davka ter ostalih davčnih spodbud za električna vozila.

Delavnica bo pokrivala naslednje teme:

-      Vstopni DDV za električna vozila

§  pri novih vozilih

§  pri rabljenih vozilih

§  pri testnih vozilih

§  v primeru financiranja (razlike finančni in operativni lizing)

§  vpliv na izdajo dokumentov

§  potrebne spremembe v IT sistemih

§  kombinacija z zasebno uporabo (boniteta)

§  upoštevanje vrednostne meje za uveljavljanje vstopnega davka 

-      Boniteta za zasebno rabo službenega vozila

§  vpliv zasebne rabe na pravico do uveljavljanja vstopnega davka

§  vpliv uveljavljanja vstopnega davka na višino bonitete

§  primeri izračunov

§  primerjava bonitete za električna vozila in vozila z motorjem z notranjim zgorevanjem

-      Investicijske olajšave

§  vrste olajšav

§  nameni, za katere lahko uveljavljamo olajšavo

§  primer izračuna vpliva olajšave na višino davka od dohodkov pravnih oseb 

f) Digitalizacija registracijskega postopka, kar je predpogoj za bodočo prodajo na daljavo

Z Ministrstvom za digitalno preobrazbo, ki jo vodi minister g. Mark Boris Andrijanič se bomo dogovorili za čimprejšnji sestanek na katerem bomo predstavili problematiko digitalizacije registracijskega postopka, ki v tem trenutku preprečuje nemoteno prodajo vozil na daljavo.


3. Siva ekonomija – Nadzor avto - odpadov in centrov za razgradnjo izrabljenih vozil

S sprejetjem  Predloga ZVO-2 (Zakon o varstvu okolja), ki je vezan na poglavje »Sistem proizvajalčeve razširjene odgovornosti« nam bo omogočena tudi večja možnost kontrole konkretnih postopkov razstavljanja izrabljenih vozil in vodenja evidenc starih rezervnih delov, ki so predvideni za nadaljnjo prodajo.

Predvsem bi bilo potrebno veliko pozornost posvetiti kontroliranju vstopnega materiala in prodaje le teh. Pri teh postopkih ocenjujemo, da avto-odpadi zaradi zakonskih lukenj, ker ne rabijo voditi evidence vhodnega in izhodnega materiala, na črno brez računa prodajo zelo veliko starih rezervnih delov in na ta način onemogočajo prodajo novih.

V zadnjih letih na področju sive ekonomije nismo naredili nobenih nadaljnjih korakov v smislu izboljšanja strategije inšpekcijskih nadzorov s prikritim delovanjem, ker nam to FURS s svojimi inšpekcijskimi organi ni omogočil, v lanskem letu pa so se izgovarjali še na koronavirus.

Zato bo potrebno v letošnjem letu ponovno vzpostaviti kontakt z FURS in pobudo zajezitve sive ekonomije in dela na črno razširiti še na dejavnost razstavljanja izrabljenih vozil in avto-odpadov. 

Pri tem bo potrebno tudi sodelovanje z Obrtno zbornico Slovenije, ki združuje samostojne obrate in avto odpade, ki so v zadnji letih pridobili samostojna okoljevarstvena dovoljenja in imajo sodeč po njihovih izjavah vsi člani OZS te zadeve »urejene« s posebnim programom vodenja masnih tokov in zaloge rabljenih rezervnih delov.


4. Električna vozila
 

a) Subvencije za nakup električnih vozil na Eko skladu

Subvencije za nakup električnih vozil so se v letu 2021 ponovno znižale. Eko Sklad je že v mesecu decembru 2020 objavil nove razpise z zmanjšanimi subvencijami tako za pravne kot tudi fizične osebe.

Sredi meseca decembra 2021 smo direktorici Eko Sklada posredovali vljudnostno pismo v katerem smo jo zaprosili za čimprejšnji sestanek. Direktorica nam je odgovorila, da je pravi naslov za pogovore Direktorat za trajnostno mobilnost in prometno politiko MINISTRSTVA ZA INFRASTRUKTURO oziroma generalni direktor Direktorata g. Darko Trajanov in da se bodo v primeru organiziranja skupnega sestanka na MZI le tega tudi oni zagotovo udeležili.

Eko sklad oziroma direktorica ga. Mojca Vendramin pa nam bi morala vseeno odgovoriti na določena vprašanja, ki se tičejo direktno organizacije in vodenja razpisov na Eko skladu.  

Predlagamo oziroma prosimo Eko Sklad, da nam podajo neko vizibilnost, da se subvencije sproti odštevajo in da v vsakem trenutku vedo, koliko jih je še na razpolago in nas o tem tudi obveščajo.

Zaradi nenehnega zniževanja subvencij imamo trenutno prodajalci zelo razočarane kupce, ker so pričakovali višje subvencije zato predlagamo, da nam Eko Sklad ponudi vsaj triletni plan.

S strani Eko Sklada je sedanja politika razdeljevanja subvencij nevzdržna saj na ta način prodajalci ne moremo funkcionirati in naročati avtomobile saj v nobeni situaciji ne vemo ali bo stranka na koncu prejela subvencijo ali ne.

Delovne skupina za električna vozila je mnenja, da se Eko Sklad še enkrat pozove na dvig subvencij na neko bolj normalno raven in povečanje letnega budgeta, ki je v tem trenutku absolutno premajhen, če hočemo slediti akcijskemu načrtu, ki je bil potrjen na MZI pred dobrimi tremi leti.

Kriterij največ 20% vrednosti vozila je tudi nesmiselen in predlagamo, da se ga ukine saj gre za najbolj zanimive prodajne avtomobile.

Eko Sklad mora čimprej digitalizirati postopke podelitev subvencij za nakup električnih vozil in stremeti k temu, da bi se dolgoročno prodajalci lahko povezali oziroma imeli točno informacijo ali je subvencija trenutno še na voljo.

V kolikor na Eko Skladu želijo povečati prodajo električnih vozil, bo potrebno strategijo spremeniti sicer bo v naslednjih letih prišlo še do večjega zastoja pri prodaji teh vozil, saj se kupci ne bodo odločali za nakup teh vozil

Po mnenju članov delovne skupine za električna vozila Eko Sklad v naslednjih letih ne bo namenil večjih subvencij ampak jih bo kvečjemu zmanjševal.

Ker je Eko sklad pred dobrim tednom dni ukinil tudi subvencije za pravne osebe, bomo z obema delovnima skupinama (davki in električna vozila) aktivno sodelovali pri pripravi novih pravilnikov na Eko Skladu, ki bodo sprejeti v letošnjem letu.

Prizadevali si bomo za ponovno uvedbo Eko subvencij za podjetja, prav tako pa bomo predlagali, da se subvencije ponovno podeljujejo tudi za nakup priključnih hibridov, saj ravno na tem področju Slovenija najmočneje zaostaja za svojimi strateškimi cilji.

b) Podnebni sklad

Aktivno se bomo vključili v razpravo okrog porabe sredstev podnebnega sklada, v katerega se letno zbere okrog 100 milijonov evrov sredstev, skupaj s prenosi iz preteklih let pa je letno na voljo približno 130 milijonov evrov. Zaenkrat se iz tega sklada trajnostni osebni mobilnosti nameni zgolj simbolična vsota.

Strateški cilj bi bil, da dosežemo, da se ukrepom na področju trajnostne mobilnosti nameni primerljiv delež sredstev kot je delež, ki ga prispeva promet k izpustom toplogrednih plinov. Smiselno bi bilo namreč, da se sredstva usmeri na področja, kjer bo učinek največji. Dali bomo pobudo za ustrezno spremembo Odloka o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe.

c)   Ekološka subvencija

V Sekciji ocenjujemo, da imamo na trgu več kot 200.000 vozil, ki imajo motor z notranjim izgorevanjem EURO 1, EURO 2 in EURO 3.

Za reševanje problematike starega voznega parka predlagamo dodatno ekološko subvencijo, ki bi jo namenila država za nakup 100% električnega vozila ali hibridnega vozila oziroma zamenjavo vozila, ki je starejše od 10 let za novo vozilo.

Na ta način bi država lahko na dokaj lahek način reševala zamenjavo najbolj spornih vozil, ki so trenutno v uporabi in zelo onesnažujejo okolje.


5. Zakon o varstvu potrošnikov - garancije

Zaradi šest mesečnega predsedovanja Evropski Uniji Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo čistopisa osnutka novega zakona ZVPOT-1 še vedno ni pripravilo, tako, da v tem trenutku ne vemo katere pripombe so bile upoštevane. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je zaradi razglašene epidemije in koronavirus ukrepov tudi v lanskem letu predvidelo samo nujne spremembe zakona, ki jih je potrebno izvesti zaradi sprememb evropskih direktiv.

Gre za zelo kompleksen zakon, ki združuje tako zakone o garancijah kot tudi stvarni napaki in po novem dodaja še zakon o spletni prodaji, ki ga stari zakon ni vseboval.

Po naših predvidevanjih ZVPOT-1 tudi zaradi koronavirus krize in le še 100 dni aktualne vlade po vsej verjetnosti tudi v prvi polovici letošnjega leta ne bo  sprejet, saj je potrebno še zelo veliko medresorskih usklajevanj zato pričakujemo, da bo za javno razgrnitev zakona preteklo še kar nekaj časa. 

Sekcija za osebna motorna vozila ima svojo delovno skupino in aktivno sodeluje tudi v delovni skupini, ki je zato ustanovljena tudi na TZS in o novostih sproti obvešča vse člane.

Morebitne priprave »Novega zakona o varstvu osebnih podatkov«  bomo tudi v letošnjem letu spremljali naprej v okviru te delovne skupine in aktivno sodelovali v zakonodajnih postopkih na področju varovanja osebnih podatkov. 


6. Statistika novih vozil

Sekcija bo tudi v letošnjem letu ponovno preko ministra za infrastrukturo g. Jerneja Vrtovca in državnega sekretarja g. Blaža Košoroka predlagala pospešitev sprejetja novega pravilnika na Ministrstvu za infrastrukturo. Predlagamo, da se pravilnik čimprej pripravi, saj je bil »Zakon o motornih vozilih« sprejet že pred dobrimi petimi leti, sekcija pa ima zaradi nesprejetega pravilnika še vedno težave na področju pridobivanja podatkov o enodnevnih registracijah.

Delovna skupina bo predlagala, da se na MZI v bazi podatkov dodajo novi kriteriji, ki bi v statističnih podatkih bolj natančno predstavljali vozila na alternativni pogon.

Sedaj imamo kar nekaj težav pri pripravi teh podatkov za evropsko združenje proizvajalcev ACEA, ker podatki o električnih vozilih in priključnih hibridih niso dovolj razvidni.

Na področju statističnih podatkov v letu 2021 še vedno nismo uspeli rešiti z MZI naslednje problematike in zato jo bomo poskušali rešiti v letošnjem letu:

a)   sprejetje novega pravilnika na Ministrstvu za infrastrukturo - 64. člen zakona o motornih vozilih nam omogoča, da bomo lahko naročili poljuben izpis iz registra registriranih vozil za ceno, ki jo bo določilo ministrstvo za infrastrukturo-minister po internem pravilniku.

Predlagamo, da se pravilnik čimprej pripravi, saj je bil zakon o motornih vozilih sprejet že pred petimi leti, sekcija pa ima zaradi nesprejetega pravilnika še vedno  težave na področju pridobivanja podatkov o enodnevnih registracijah.

Na ta način si bomo omogočili, da lahko pridobimo željene podatke o enodnevnih registracijah oziroma odjavah vozil in ostalih željah, ki bi jih imeli člani sekcije za določeno ceno.

b)   glede na vrsto goriva  predlagamo, da MZI oziroma AVP pripravi dodaten stolpec v MRVL na katerem se lahko vozila razdelijo glede na vrsto alternativnih goriv v naslednje skupine:

1.    100% električno vozilo

2.    Hibrid

3.    Priključni hibrid

4.    Mehki hibrid

c)    ne bi bilo slabo, če bi se stanje avto parka pripravljalo kvartalno

b)   nerealiziran je tudi sklep s skupnega sestanka delovne skupine za statistiko, da se na MZI predlaga, da dopolnijo nabor podatkov:

Ø  z vrsto pogona

Ø  vrsto menjalnika

Ø  šifro goriva

Glede na rast trga rabljenih vozil bi bilo potrebno razmisliti tudi o predlogu na MZI, da se v bazi podatkov-MRVL pripravi ustrezen razširjen računalniški program oziroma kriteriji, ki bi omogočali določitev trga rabljenih vozil v RS.

Nadalje bo delovna skupina s skrbnikom statističnih podatkov, podjetjem INT Ardi d.o.o., pripravila novo segmentacijo prihajajočih modelov posamezne avtomobilske znamke, ki so predvidene za letošnje leto.

7. Ostale aktivnosti

 • Aktivno sodelovanje delovnih skupin pri pripravi novih zakonov
 • Sodelovanje Sekcije za osebna motorna vozila z državnimi institucijami pri pripravi nove zakonodaje, ki je povezana z avtomobilsko industrijo in z Trgovinsko zbornico Slovenije, kot matično organizacijo
 • Spremljanje zakonodaje na področju davkov, ki so povezani z avtomobilsko dejavnostjo
 • Urejanje internetnih strani sekcije – posodabljanje mesečne statistike novih registracij v RS
 • Pošiljanje mesečnih in polmesečnih podatkov o prodaji vozil vsem članom sekcije in mesečno obveščanje novinarjev
 • Sodelovanje Sekcije za osebna motorna vozila z evropskim združenjem avtomobilskih proizvajalcev ACEA in redno pošiljanje informacij vsem članom sekcije
 • Pošiljanje e-novic vsem članom sekcije 1 krat mesečno o napredovanju projektov
Sekretar sekcije
Mirko Fifolt 
Predsednik sekcije
Danilo Ferjančič