O sekciji

Ustanovitev sekcije

  • junij, 2002 - prenehanje Združenja avtomobilskih zastopnikov in proizvajalcev GIZ
  • november, 2002 - organiziranje Sekcije za osebna motorna vozila ADS, ki deluje pri Trgovinski zbornici Slovenije, s sedežem na TZS, Dimičeva 13, Ljubljana

Poslanstvo sekcije

  • deluje kot forum, v katerem člani obravnavajo zadeve, ki so v njenem skupnem interesu,
  • oblikujejo stališča in programe do zakonodaje s tega področja,
  • omogoča povezovanje z mednarodnimi organizacijami z avtomobilskega področja,
  • obvešča javnost o stališčih in zadevah povezanih z dejavnostmi, ki se tičejo osebnih motornih vozil,
  • skrbi za strokovno raven izvajanja dejavnosti povezanih z osebnimi motornimi vozili,
  • omogoča zbiranje in pretok strokovnih in poslovnih informacij ter koordinacijo specifičnih programov med člani.

Organizacija sekcije 

Sestavljena je iz:
  • zbora članov,
  • predsednika in dva podpredsednika,
  • sekretarja sekcije.
Najvišji organ sekcije je zbor članov, ki ga sestavljajo predstavniki članov Sekcije.