O sekciji

Ustanovitev sekcije

 • junij, 2002 - prenehanje Združenja avtomobilskih zastopnikov in proizvajalcev GIZ
 • november, 2002 - organiziranje Sekcije za osebna motorna vozila ADS, ki deluje pri Trgovinski zbornici Slovenije, s sedežem na TZS, Dimičeva 13, Ljubljana

Poslanstvo sekcije

 • deluje kot forum, v katerem člani obravnavajo zadeve, ki so v njenem skupnem interesu,
 • oblikujejo stališča in programe do zakonodaje s tega področja,
 • omogoča povezovanje z mednarodnimi organizacijami z avtomobilskega področja,
 • obvešča javnost o stališčih in zadevah povezanih z dejavnostmi, ki se tičejo osebnih motornih vozil,
 • skrbi za strokovno raven izvajanja dejavnosti povezanih z osebnimi motornimi vozili,
 • omogoča zbiranje in pretok strokovnih in poslovnih informacij ter koordinacijo specifičnih programov med člani.

Organizacija sekcije 

Sestavljena je iz:
 • zbora članov,
 • predsednika in dva podpredsednika,
 • sekretarja sekcije.
Najvišji organ sekcije je zbor članov, ki ga sestavljajo predstavniki članov Sekcije.