Sporočilo za medije: Novo predsedstvo sekcije v letu 2021

objavljeno: 9. feb. 2021, 23:18 avtor: Sekcija Vozila

Ljubljana, 22.01.2021 

Spoštovani predstavniki medijev,

Sekcija za osebna motorna vozila pri Trgovinski zbornici Slovenije je imela v četrtek 21.01.2021 svoj redni letni zbor, na katerem je potrdila opravljene aktivnosti v letu 2020 in sprejela program dela ter finančni plan za leto 2021.

Novo predsedstvo Sekcije za osebna motorna vozila

S
ekcija je izvolila na osnovi pravil tudi novo predsedstvo, ki šteje tri člane kot do sedaj. Novi predsednik sekcije je za enoletni mandat postal g. Jožko Tomšič   generalni direktor skupine Emil Frey za Slovenijo, podpredsednika sekcije pa sta dosedanji predsednik g. Peter Verčič – direktor Magyar Suzuki Zrt. Podružnica v Sloveniji in novi član predsedstva g. Danilo Ferjančič – generalni direktor Porsche Slovenija d.o.o.

Program dela Sekcije za osebna motorna vozila pri TZS za leto 2021


V letu 2021 se bomo v sekciji za osebna motorna vozila v prvi polovici leta še vedno ukvarjali z odloki in ukrepi, ki nas bodo spremljali ob zapiranju in odpiranju dejavnosti zaradi koronavirus ukrepov. Vlada RS mora po zakonu vsak teden objavljati nove odloke, ki veljajo za sedem dni v naprej zato nekega dolgoročnega planiranja ni za pričakovati. 

Sekcija za osebna motorna vozila pri TZS bo v letošnjem letu, pripravljala mesečno podatke o prodaji vozil in uradno statistiko, aktivno sodelovala z zakonodajno vejo oblasti, spremljala zakonodajo na področju davkov, ki je povezana z avtomobilsko dejavnostjo in sodelovala z evropskim združenjem avtomobilskih proizvajalcev ACEA. 

V sodelovanju z državnimi institucijami in s svojimi delovnimi skupinami bo poskušala reševati v letošnjem letu naslednjo problematiko:


1. Izrabljena motorna vozila  

Predlog ZVO-1K (Zakon o varstvu okolja), ki je vezan na poglavje »Sistem proizvajalčeve razširjene odgovornosti«

Predlog zakona je pripravilo MOP in ga predstavilo na sestanku 4. septembra 2019 pri ministru Zajcu v času Šarčeve vlade. Čistopis predloga so prejeli vsi člani delovne skupine za izrabljena vozila in nanj niso imeli pripomb.

Zaenkrat so tako spremembe Zakona o varstvu okolja kot tudi spremembe v delu, ki se nanaša na proizvajalčevo razširjeno odgovornost  še vedno v internem usklajevanju na MOP. Takoj ko bodo usklajene je predvidena javna obravnava sprememb, takrat nas MOP oziroma g. Peter Tomše tudi obvesti.  

Bistvo novega zakona je v tem, da bo rešil problematiko ustanavljanja podjetji za razgradnjo in predelavo plastike in ostalih odpadkov na način, da bo imelo ministrstvo za okolje in prostor popoln nadzor nad ustanavljanjem podjetji in izdajo obratovalnih dovoljenj in vsako leto posebej zahtevalo tudi poročilo o razgradnji. 

Osnutek zakona je v zaključni fazi (v medresorski obravnavi) in naj bi bil sprejet v prvi polovici tega leta, začel pa bo veljati s 01.01.2022 oziroma 31.12.2021. Do tega datuma pa bo potrebno sprejeti še ostale pod-akte in pravilnike.

Ker bo novi zakon popolnoma spremenil način delovanja obratov bo v nadaljevanju delovna skupina aktivno sodelovala z MOP pri potrebnih spremembah uredbe o razgradnji izrabljenih vozil, ki je trenutno veljavna. 

Na osnovi sprejetja ZVO-1K (Zakon o varstvu okolja), ki je vezan na poglavje »Sistem proizvajalčeve razširjene odgovornosti« in nove uredbe o ravnanju z izrabljenimi vozili bo delovna skupina za izrabljena vozila izpeljala interni javni razpis za novega izvajalca skupnega načrta oziroma pripravila na osnovi nove zakonodaje vse potrebno, da bo služba razgradnje izrabljenih vozil nemoteno naprej delovala z čim manjšimi stroški za proizvajalce – prodajalce vozil. 

V letošnjem letu poteče tudi vsem članom pogodba z izvajalcem skupnega načrta podjetjem Ekomobil d.o.o. zato bomo morali biti zelo aktivni, da se pripravi nova pogodba in izbere najbolj ugodnega izvajalca.

V postopek izbire bo potrebno vključiti tudi ostale samostojne obrate, ki delujejo v okviru Obrtne zbornice Slovenija in imajo samostojna obratovalna dovoljenja.


2. Davčna zakonodaja

a) Novi zakon o DMV

Zakon je bil v letu 2020 sprejet in začel veljati s 01.01.2021 zato je ta projekt zaenkrat zaključen. Če se bodo med izvajanjem novega zakona o DMV pojavile kakršnekoli težave bomo na to MF tudi opozorili.

Pripombe bosta podprli tudi sekcija pooblaščenih trgovcev in serviserjev pri GZS in Leasing področje pri Združenje bank Slovenije.

b) Predlog za spremembo uredbe o informacijah o varčni porabi goriva in emisijah CO2, ki so na voljo potrošnikom ob nakupu novih osebnih vozil

Glavni vzrok za potrebo po spremembi uredbe je prehod na nov način merjenja emisij osebnih motornih vozil (WLTP). Ob spremembi bi veljalo odpraviti tudi nekatere nelogičnosti sedanje uredbe, ki resno omejujejo doseganje njenega namena in ki povzročajo velike administrativne obremenitve gospodarstva.

PROBLEMATIČNA PODROČJA TRENUTNO VELJAVNE UREDBE:

 • navajanje nepotrebnih in že zdavnaj zastarelih klavzul (npr. navajanje na emisijski oznaki, da bo leta 2014 začel veljati standard EURO 6 ter navajanje mejnih vrednosti za standard Euro 5, ki pri novih vozilih ni več aktualen)
 • zahteva, da se 20% oglasnega prostora nameni zelo podrobnim okoljskim informacijam
 • navajanje natančnih emisijskih vrednosti onesnaževal v oglaševanju (potrošniki teh številk ne razumejo, niti jih ne zahteva evropska direktiva - ta zahteva samo CO2 in porabo)
 • seznami vozil (plakat, poročanje ARSO) zahtevajo zelo podrobne podatke, ki za nove modele vozil ob začetku prodaje (pred prispetjem prvih vozil v Slovenijo) večinoma še niso na voljo. Ti podatki se zato zbirajo ročno, pridobivajo za vsak tip vozila posebej od proizvajalcev po e-mailu. Vse to zahteva precej časa, preverjanja in ročnega urejanja, za končnega potrošnika pa zaradi kompleksnosti ti podatki nimajo večje vrednosti.
Predlog, ki smo ga posredovali MOP že konec leta 2019 pa do sedaj ni bil realiziran:

1. OGLAŠEVANJE:

 • Pri oglaševanju bi se bilo smiselno omejiti na najnujnejše informacije. To so CO2 in poraba, ker jih zahteva evropska direktiva, črtajo pa naj se neobvezne klavzule. Črta se tudi večina ostalih neobveznih emisij in se jih nadomesti z logotipom mojzrak in navedbo spletne strani mojzrak.si.
 • Obveza za 20% oglasne površine se spremeni na 10%, pri čemer se črtajo klavzule, ki se nadomestijo z logotipom mojzrak in spletnim naslovom www.mojzrak.si, kjer so dostopne podrobnejše informacije. S tem se omogoči, da bodo okoljske informacije dobro vidne (ker bo manj besedila), za dodatne informacije in druga onesnaževala zunanjega zraka pa bodo potrošniki usmerjeni na kompetentno spletno stran, kjer bodo poleg golih številk dobili še vsa dodatna pojasnila, potrebna za njihovo interpretacijo. Kljub manjšemu deležu oglasne površine bodo podatki bolj vidni, ker ostanejo samo najpomembnejši, s strani EU direktive predpisani podatki.
 • Tudi televizijski oglasi naj poleg emisij CO2 in porabe (v velikosti črk podnapisov) vsebujejo logotip moj zrak in naslov te spletne strani. Za gospodarstvo je izredno pomembno, da se logotip in informacije prikazujejo samo določen čas med trajanjem oglasa in ne po oglasu, saj vsaka sekunda televizijskega oglasa stane.


2. PLAKAT S SEZNAMOM MODELOV VOZIL V PRODAJNEM PROSTORU in SEZNAM VOZIL Z EMISIJAMI ZA POROČANJE NA ARSO

 • Priprava seznamov vozil za plakat in za poročanje na ARSO je administrativno zelo zahtevna, saj večina podrobnejših podatkov za nove modele ob začetku prodaje še ni na voljo v standardni elektronski obliki. Zato bi bilo smiselno omejiti seznam zgolj na podatke, ki jih zahteva evropska direktiva. Nikakor pa ni sprejemljivo, da bi dodatno zahtevali še podatke o posameznih delih merilnega cikla WLTP. Ti podatki končnemu potrošniku ne pomenijo popolnoma nič oziroma bi ga samo zmedli, saj je težko razumeti, zakaj so emisije v nizkem ciklu višje kot v srednjem, visokem in celo v zelo visokem ciklu.
 • Primer:
Poraba v l / 100 km Emisije CO2 v g / km
nizko: 6,8 nizko: 153
srednje 5,2 srednje 117
visoko:  4,7 visoko:  105
zelo visoko: 5,6 zelo visoko: 127
kombinirano: 5,4 kombinirano: 122

3. EMISIJSKA OZNAKA:

 • Predlagamo, da se prenovi emisijska oznaka (oznaka, ki je nameščena poleg avtomobila) - večina podatkov tu ostane, črtajo se nesmiselne klavzule. Tu je možnih nekaj več emisijskih podatkov, ker gre za konkretno vozilo, zato je podatke tehnično mogoče dobiti iz COC dokumenta vozila.

4. USTREZNO PREHODNO OBDOBJE DO PREHODA NA WLTP PODATKE:

 • Opozarjamo tudi, da je za prehod na navajanje WLTP podatkov potrebno določeno prehodno obdobje. Zavezanci namreč potrebujejo določen čas za prilagoditev IT- sistemov, procesov ter za porabo in pripravo novih tiskovin in drugega marketinškega materiala. Za tisk katalogov v mnogih primerih skrbijo neposredno proizvajalci vozil, katalogi pa se naročajo več mesecev vnaprej. Začetek priprav na tehnično implementacijo pa je žal mogoč šele, ko je uredba dokončno sprejeta oziroma ko so znani zahtevani podatki in oblika poročil in obrazcev.

5. POVZETEK

 • Dobronamerne dodatne zahteve za navajanje emisij npr. ogljikovodikov, dušikovih oksidov ali števila trdnih delcev v oglaševanju so imele negativen vpliv na obveščenost potrošnikov, saj se v množici podatkov in na štiri decimalna mesta natančnih številk potrošniki težko znajdejo. Zato naj se v oglaševanju navajajo zgolj klavzule in podatki, ki jih za oglaševanje zahteva evropska direktiva (CO2, poraba). Dodatni podatki naj se potrošnikom ponudijo v primerni obliki in s komentarjem preko portala mojzrak.si. Vir teh podatkov je lahko baza registriranih vozil. Za vidno oglaševanje okoljskih podatkov in portala mojzrak.si zadostuje 10% oglasne površine.
 • Zaradi potrebne prilagoditve IT sistemov, priprave tiskovin in spremembe procesov je potrebno prehodno obdobje pri prehodu na WLTP vrednosti. Spremembe uredbe, ki poenostavljajo njeno izvajanje in učinkovitost, naj začnejo veljati takoj po njeni uveljavitvi, za prehod na WLTP podatke pa je potrebno ustrezno  prehodno obdobje – predlagamo 6 mesece

PLAKAT S SEZNAMOM MODELOV VOZIL V PRODAJNEM PROSTORU

PLAKAT S SEZNAMOM MODELOV VOZIL V PRODAJNEM PROSTORU

c) Organizacija brezplačnega seminarja za člane sekcije v okviru TZS o aktualnih spremembah na davčnem področju


3. Siva ekonomija – Nadzor avto - odpadov in centrov za razgradnjo izrabljenih vozil

V zadnjih letih na področju sive ekonomije nismo naredili nobenih nadaljnjih korakov v smislu izboljšanja strategije inšpekcijskih nadzorov s prikritim delovanjem, ker nam to FURS s svojimi inšpekcijskimi organi ni omogočil v lanskem letu pa so se izgovarjali še na koronavirus.

Zato bo potrebno v letošnjem letu ponovno vzpostaviti kontakt z FURS in pobudo zajezitve sive ekonomije in dela na črno razširiti še na dejavnost razstavljanja izrabljenih vozil in avto-odpadov.

S sprejetjem  Predloga ZVO-1K (Zakon o varstvu okolja), ki je vezan na poglavje »Sistem proizvajalčeve razširjene odgovornosti« nam bo omogočena tudi večja možnost kontrole konkretnih postopkov razstavljanja izrabljenih vozil in vodenja evidenc starih rezervnih delov, ki so predvideni za nadaljnjo prodajo.

Predvsem bi bilo potrebno veliko pozornost posvetiti kontroliranju vstopnega materiala in prodaje le teh. Pri teh postopkih ocenjujemo, da avto-odpadi zaradi zakonskih lukenj, ker ne rabijo voditi evidence vhodnega in izhodnega materiala, na črno brez računa prodajo zelo veliko starih rezervnih delov in na ta način onemogočajo prodajo novih.

Pri tem bo potrebno tudi sodelovanje z Obrtno zbornico Slovenije, ki združuje samostojne obrate in avto odpade, ki so v zadnji letih pridobili samostojna okoljevarstvena dovoljenja in imajo sodeč po njihovih izjavah vsi člani OZS te zadeve »urejene« s posebnim programom vodenja masnih tokov in zaloge rabljenih rezervnih delov.


4. Električna vozila

Subvencije za nakup električnih vozil so se v letu 2020 ponovno znižale. Eko Sklad je že v mesecu decembru 2020 objavil nove razpise in sicer:

Višina spodbude na obeh javnih pozivih je omejena na največ 20 % vrednosti vozila in po novem znaša do:

 • 4.500 EUR za vozila kategorije M1;
 • 3.500 EUR za vozila kategorije N1;
 • 1.500 EUR za vozila kategorije L7e;
 • 1.000 EUR za vozila kategorije L6e;
 • 750 EUR za vozila kategorije L3e ali L4e ali L5e;
 • 500 EUR za vozila kategorije L2e;
 • 300 EUR za vozila kategorije L1e-B.
Dne 15. decembra 2020 smo direktorici Eko Sklada posredovali dopis v katerem smo navedli, da je nas znižanje subvencije zelo presenetilo in da jih prosimo za čimprejšnji sestanek.

Direktorica ga. Mojca Vendramin nam je 22.12.2020 posredovala odgovor v katerem ni jasnega argumenta zakaj so subvencije znižane. Imamo občutek, da se je to zgodilo samo zaradi tega, da v letu 2021 ne bo zmanjkalo sredstev za subvencije pri nakupu električnih vozil. 

Dne 07.01.2021 smo zato sklicali ožjo delovno skupino za električna vozila preko zoom-a in se dogovorili sledeče: 

 • Neumnosti in določene trditve v odgovoru go. Mojce Vendramin ne smejo obveljati in moramo na te trditve kot sekcija odreagirati
 • Predlagamo oziroma lepo prosimo Eko Sklad, da nam podajo neko vizibilnost, da se subvencije sproti odštevajo in da v vsakem trenutku vedo koliko jih je še na razpolago
 • Zaradi nenehnega zniževanja subvencij imamo trenutno prodajalci zelo razočarane kupce, ker so pričakovali višje subvencije zato predlagamo, da nam Eko Sklad ponudi vsaj triletni plan
 • S strani Eko Sklada je sedanja politika razdeljevanja subvencij nevzdržna saj na ta način prodajalci ne moremo funkcionirati in naročati avtomobile
 • Ožja delovne skupina je mnenja, da se Eko Sklad še enkrat pozove na dvig subvencij na neko bolj normalno raven in povečanje letnega budgeta, ki je v tem trenutku absolutno premajhen, če hočemo slediti akcijskemu načrtu, ki je bil potrjen na MZI pred dobrimi tremi leti
 • Že v času prejšnjega vodstva Eko Sklada so zakonsko uredili, da letni budget ni bil limitiran
 • Tudi v letu 2019 nam je direktorica ponudila drugo možnost, da se v trenutku, ko zmanjka subvencij tekočega leta zapre razpis in se odpre novi vendar je pri tem potrebno upoštevati, da po zakonu ni možno porabljati sredstva za eno leto v naprej
 • Ožja delovna skupina je tudi mnenja, da je kriterij največ 20% vrednosti vozila tudi nesmiselen in predlagamo, da se ga ukine saj gre za najbolj zanimive prodajne avtomobile  
 • Sekretar sekcije Mirko Fifolt, g. Slavko Ažman in g. Gregor Korenčan pripravijo strokovno mnenje, odgovor na pismo go. Mojce Vendramin iz Eko Sklada. 
 • Slavko Ažman poskrbi za primerjavo višine cen električnih vozil za Avstrijo, Gregor Korenčan pa za Francijo. Pri tem je potrebno paziti tudi na višino DDV v članicah EU, zaradi primerljivosti cen v državah članicah EU. 
 • Eko Sklad prosimo, da nam ponudi triletni načrt višine subvencij, da lahko planiramo prodajo
 • Eko Sklad mora čimprej digitalizirati postopke podelitev subvencij za nakup električnih vozil in stremeti k temu, da bi se dolgoročno prodajalci lahko povezali oziroma imeli točno informacijo ali je subvencija trenutno še na voljo
 • Mnenje ožje delovne skupine za električna vozila je, da v kolikor na Eko Skladu želijo povečati prodajo električnih vozil, bo potrebno strategijo spremeniti sicer bo v naslednjih letih prišlo še do večjega zastoja pri prodaji teh vozil, saj se kupci ne bodo odločali za nakup teh vozil
 • Po mnenju članov delovne skupine Eko Sklad v naslednjih letih ne bo namenil večjih subvencij ampak jih bo kvečjemu zmanjševal

b) Uveljavitev novega programa za okrevanje in odpornost, ki lahko zagotovi sredstva za dolgoročno financiranje spodbud za BEV, PHEV in za polnilno infrastrukturo

V okviru Ministrstva za gospodarstvo in MZI je namenjeno kar nekaj denarja za mobilnost (cca 705 mio EUR) in digitalizacijo (cca 200 mio EUR). Da ne bi prišlo samo do črpanja denarja za železnice, bi bilo smiselno, da se pripravi strokovna podlaga oziroma predlog porabe tudi za našo branžo oziroma za povečanje deleža obnovljivih virov v prometu.

Ožja delovna skupina za električna vozila oziroma sekretar sekcije, g. Slavko Ažman in g. Gregor Korenčan bodo pripravili strokovni predlog strategije za porabo sredstev, ki so za to namenjena.

Delovna skupina oziroma sekcija se poveže tudi z »Vladno skupino za debirokratizacijo«, ki jo vodi g. Ivan Simič in preko nje poskuša pridobiti nekaj sredstev, ki so na MGRT in MZI namenjena  za te projekte. 

Za reševanje problematike starega voznega parka pa predlagamo dodatno ekološko subvencijo, ki bi jo namenila država za nakup 100% električnega vozila ali hibridnega vozila oziroma zamenjavo vozila, ki je starejše od 10 let za novo vozilo.

V Sekciji ocenjujemo, da imamo na trgu več kot 200.000 vozil, ki imajo motor z notranjim izgorevanjem EURO 1, EURO 2 in EURO 3. Na ta način bi država lahko na dokaj lahek način reševala zamenjavo najbolj spornih vozil, ki so trenutno v uporabi in zelo onesnažujejo okolje.


5. Zakon o varstvu potrošnikov - garancije

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je zaradi razglašene epidemije in koronavirus ukrepov tudi v lanskem letu predvidelo samo nujne spremembe zakona, ki jih je potrebno izvesti zaradi sprememb evropskih direktiv.

Zaradi tega še vedno ni pripravilo čistopisa  osnutka novega zakona ZVPOT-1, ki bi šel v medresorsko obravnavo in bil sprejet v Državnem zboru RS. Gre za zelo kompleksen zakon, ki združuje tako zakone o garancijah kot tudi stvarni napaki in po novem dodaja še zakon o spletni prodaji, ki ga stari zakon ni vseboval. 

Po naših predvidevanjih ZVPOT-1 tudi zaradi koronavirus krize tudi v letošnjem letu ne bo  sprejet, saj je potrebno še zelo veliko medresorskih usklajevanj zato pričakujemo, da bo za javno razgrnitev zakona preteklo še kar nekaj časa.  Sekcija za osebna motorna vozila ima svojo delovno skupino in aktivno sodeluje tudi v delovni skupini, ki je zato ustanovljena tudi na TZS in o novostih sproti obvešča vse člane. 

V letošnjem letu bomo tudi naprej v okviru te delovne skupine aktivno spremljali zakonodajne postopke na področju varovanja osebnih podatkov in morebitne priprave »Novega zakona o varstvu osebnih podatkov«. 


6. Statistika novih vozil

Sekcija bo tudi v letošnjem letu ponovno preko državnega sekretarja g. Blaža Košoroka in ministra za infrastrukturo g. Jerneja Vrtovca predlagala pospešitev sprejetja novega pravilnika na Ministrstvu za infrastrukturo. Predlagamo, da se pravilnik čimprej pripravi, saj je bil »Zakon o motornih vozilih sprejet že pred štirimi leti«, sekcija pa ima zaradi nesprejetega pravilnika še vedno težave na področju pridobivanja podatkov o enodnevnih registracijah.

»64. člen zakona o motornih vozilih« nam omogoča, da bomo ob sprejetem pravilniku lahko naročili poljuben izpis iz registra registriranih vozil za ceno, ki jo bo določilo ministrstvo za infrastrukturo oziroma minister po internem pravilniku. 

Na ta način bi bilo omogočeno, da v sekciji lahko pridobimo željene podatke o enodnevnih registracijah oziroma odjavah vozil in ostalih željah, ki bi jih imeli člani sekcije za določeno ceno.

Delovna skupina bo predlagala, da se na MZI v bazi podatkov dodajo novi kriteriji, ki bi v statističnih podatkih bolj natančno predstavljala vozila na alternativni pogon.

Sedaj imamo nekaj težav pri pripravi teh podatkov za evropsko združenje proizvajalcev ACEA, ker podatki o električnih vozilih in priključnih hibridih niso dovolj razvidni.

Nadalje bo delovna skupina s skrbnikom statističnih podatkov, podjetjem INT Ardi d.o.o., pripravila novo segmentacijo prihajajočih modelov posamezne avtomobilske znamke, ki so predvidene za letošnje leto.

Glede na rast trga rabljenih vozil bi bilo potrebno razmisliti tudi o predlogu na MZI, da se v bazi podatkov-MRVL pripravi ustrezen razširjen računalniški program oziroma kriteriji, ki bi omogočali določitev trga rabljenih vozil v RS.


7. Organizacija Avtosalona v bližnji prihodnosti

Na letnem zboru 28. januarja 2020 se člani sekcije za morebitno organizacijo 25. Avtomobilskega salona Slovenije v letu 2021 niso odločili.

V zvezi z morebitno organizacijo 25. Avtomobilskega salona Slovenije v naslednjih letih se bo potrebno odločiti vsaj eno leto pred dogodkom, če želimo, da  bo Avtosalon tudi kvalitetno organiziran.


8. Slovenski avto leta 2022

V letošnjem letu bomo nadaljevali aktivnosti z organizatorjem Slovenski avto leta, saj nam je v zadnjih dveh letih uspelo sodelovanje poglobiti in nam ponovno prineslo zelo dobro organizacijo medijskega dogodka na nacionalni TV. Tako ima SAL veliko večjo  razpoznavnost.


9. Ostale aktivnosti
 • Aktivno sodelovanje delovnih skupin pri pripravi novih zakonov 
 • Sodelovanje Sekcije za osebna motorna vozila z državnimi institucijami pri pripravi nove zakonodaje, ki je povezana z avtomobilsko industrijo in z Trgovinsko zbornico Slovenije, kot matično organizacijo
 • Spremljanje zakonodaje na področju davkov, ki so povezani z avtomobilsko dejavnostjo
 • Urejanje internetnih strani sekcije – posodabljanje mesečne statistike novih registracij v RS
 • Pošiljanje mesečnih in polmesečnih podatkov o prodaji vozil vsem članom sekcije in mesečno obveščanje novinarjev
 • Sodelovanje Sekcije za osebna motorna vozila z evropskim združenjem avtomobilskih proizvajalcev ACEA in redno pošiljanje informacij vsem članom sekcije
 • Pošiljanje e-novic vsem članom sekcije 1 krat mesečno o napredovanju projektov 

Sekretar sekcije
Mirko Fifolt 
Predsednik sekcije
Jožko Tomšič
Comments